Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Raport podsumowujący konsultacje społeczne Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku zwanego dalej „Planem”

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska /ze zmianami/.

Termin konsultacji:

Konsultacje trwały od 15 kwietnia do 29 maja 2020 roku. Informację o ich rozpoczęciu opublikowano na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także rozesłano do lokalnych mediów w dniu 16 kwietnia 2020 r. i do rad dzielnic w dniu 14 kwietnia 2020 r.

Autor Planu/podmioty zaangażowane w konsultacje:

Plan został przygotowany przez grupę roboczą w ramach Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku, powołanego Zarządzeniem Nr 441/20 Prezydenta

Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2020 r., składającego się z 11 członków, specjalizujących

się w obszarach zarządzania mobilnością, inżynierii ruchu, inwestycji miejskich, urbanistów oraz przedstawicieli operatora systemu dystrybucyjnego.

Podmioty zaangażowane w konsultacje:

  • Zespół ds. opracowania i wdrożenia Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku
  • rady dzielnic;
  • Gdańskie Centrum Multimedialne;
  • operator systemu dystrybucyjnego - Energa operator SA;
  • lokalne media.

 

Opis przebiegu konsultacji:

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 15.04.2020 r. i zakończyły w dniu 29 maja 2020 r. Plan był zamieszczony na stronie Miasta Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu wraz z formularzem konsultacyjnym, Zarządzeniem Nr 441/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gdańska konsultacji projektu Planu, wskazaniem podstaw prawnych, uzasadnieniem Planu, opisem celu, form, miejsca i czasu trwania konsultacji. Wskazano również kto może zgłaszać uwagi/opinie do projektu Programu.

 

Konsultacje przeprowadzone były w następujących formach:

1) poprzez przesyłanie przez mieszkańców na wzorze formularza uwag do Planu, na piśmie oraz drogą elektroniczną w terminie trwania konsultacji;

2) poprzez zbieranie opinii lub propozycji w toku dwóch spotkań konsultacyjnych online transmitowanych na żywo na stronie www.gdansk.pl, w terminach:

21 maja 2020 w godzinach 14:00 – 14:45 r. i 27 maja 2020 r. w godzinach 17:00 – 18:10.

W ramach prowadzonych konsultacji we wskazanym czasie:

- wpłynęły uwagi do Planu złożone na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną, zarówno od mieszkanek i mieszkańców Miasta Gdańska, jak i od przedstawicieli Rad Dzielnic,

- wpłynęły również opinie lub propozycje zmian do podczas spotkania konsultacyjnego online w dniu 27 maja. 

 

Biorąc pod uwagę uwagi mieszkańców oraz możliwość realizacji przez operatora systemu dystrybucyjnego przyjęto do realizacji 64 lokalizacje, w których powstanie 138 punktów ładowania oraz wytypowano 17 lokalizacji rezerwowych. Wykaz wybranych oraz rezerwowych lokalizacji zawiera Załącznik nr 1 do raportu.

 

Uwagi zebrane w czasie konsultacji społecznych wraz z komentarzami (127.91 KB)

zał. 1 GD_stacje_lokalizacje po konsultacjach (354.1 KB)

Zał. 2 Mapa lokalizacji po konsultacjach (4.77 MB)

 

Metryczka publikacji