Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Od 7 października 2022 roku do dnia 20 października 2022 r. będą trwały konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023.

 

Formularze/kwestionariusze ankiet:

Uwagi do w/w projektu Programu można składać na piśmie za pomocą formularza, które publikujemy na końcu tekstu. Wypełnione formularze można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 z zachowaniem reżimu sanitarnego, przesłać na adres e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803. Uwagi należy składać – koniecznie ze zgodą na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych.

Można skorzystać z możliwości wypełnienia elektronicznego formularza/kwestionariusza ankiety.

Punkt konsultacyjny:

W terminach przeprowadzania konsultacji można także złożyć opinie lub propozycje zmian do projektu przedmiotowego Programu na piśmie w Punkcie Konsultacyjnym, który znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, w pokoju 304 (III piętro) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (tel. 58 323 67 48) czynnym w dniach i godzinach pracy Urzędu, a także dodatkowo w godz. popołudniowych w dniach:

  • 12 października 2022 r. w godz. 15.00-17.00
  • 19 października 2022 r. w godz. 15.00-17.00

Podczas przeprowadzania konsultacji zachowany zostanie reżim sanitarny, zbierane będą również oświadczenia o Państwa stanie zdrowia.

Cel konsultacji:
Celem konsultacji jest włączenie mieszkanek i mieszkańców Gdańska w proces stanowienia prawa, zwiększenie zainteresowania problematyką profilaktyki i leczenia uzależnień oraz udziału w procesie dialogu społecznego w sprawach istotnych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Kto może zgłaszać uwagi i opinie:

  • mieszkanki i mieszkańcy Gdańska,
  • podmioty (m. in. organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty lecznicze) realizujące działania statutowe w obszarze profilaktyki
    oraz rozwiązywania problemów uzależnień na rzecz mieszkanek
    i mieszkańców Gdańska.

Uzasadnienie realizacji programu:

Szczegółowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023 to podstawowy dokument uszczegóławiający realizację zadań w ramach polityki społecznej
i zdrowia publicznego. Priorytetem Programu jest, aby wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku czy statusu społecznego – uzyskali większą świadomość tego, jak ich ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych, czy czynności - wpływają na zdrowie. Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień na terenie Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym. W ramach tego celu zaplanowano zadania, które mają wpłynąć na promowanie zdrowia, a tym samym ograniczyć problemy, wynikające z uzależnień oraz używania substancji psychoaktywnych.

Link do elektronicznego formularza zgłaszania uwag/kwestionariusz ankiety elektronicznej do projektu Programu pn.: Szczegółowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023

 

Wzór formularza do uwag (123.5 KB)

Projekt Szczegółowego Programu Uzależnień 2023 (887.64 KB)

Zarządzenie nr 1987_22 z 27.09.2022 r. (3.15 MB)

Metryczka publikacji