Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Nowela przepisów prawnych określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469) nałożyła na samorządy gminne obowiązek uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Przyjęte przed dniem 1 stycznia 2022 r. programy tracą swoją moc obowiązującą 31 marca 2022 roku. W związku z tym zostały przygotowane nowe programy, które przedkładamy do konsultacji, tj.:

  • Wieloletni Ramowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2022 - 2025,
  • Szczegółowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022.

 Konsultacje będą trwały od 9 do 23 marca 2022 r.

 Formularze/kwestionariusze ankiet:

Uwagi do w/w projektów Programów można składać na piśmie za pomocą formularzy, które publikujemy na końcu tekstu. Wypełnione formularze można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 z zachowaniem reżimu sanitarnego, przesłać na adres e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803. Uwagi należy składać – koniecznie ze zgodą na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych.

Można skorzystać z możliwości wypełnienia elektronicznych formularzy/kwestionariuszy ankiety udostępnionej w internecie na stronie www.gdansk.pl/prezydent-miasta/konsultacje-spoleczne.

Punkt Konsultacyjny:

W terminach przeprowadzania konsultacji można także złożyć opinie lub propozycje zmian do projektów przedmiotowych Programów na piśmie w Punkcie Konsultacyjnym, który znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, w pokoju 304 (III piętro) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (tel. 58 323 67 48) czynnym w dniach i godzinach pracy Urzędu, a także dodatkowo w godz. popołudniowych w dniach:

  • 9 marca 2022 r. w godz. 15.00-17.00
  • 16 marca 2022 r. w godz.15.00-17.00

Podczas przeprowadzania konsultacji zachowany zostanie reżim sanitarny, zbierane będą również oświadczenia o Państwa stanie zdrowia.

Cel konsultacji:
Celem konsultacji jest włączenie mieszkanek i mieszkańców Gdańska w proces stanowienia prawa, zwiększenie zainteresowania problematyką profilaktyki i leczenia uzależnień oraz udziału w procesie dialogu społecznego w sprawach istotnych
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Kto może zgłaszać uwagi i opinie:
- mieszkanki i mieszkańcy Gdańska,
- podmioty (m. in. organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty lecznicze) realizujące działania statutowe w obszarze profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska.


Uzasadnienie realizacji programów:

  • Wieloletni Ramowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2022- 2025 przedstawia długofalowe, strategiczne kierunki działań polityki społecznej i zdrowotnej planowane do realizacji w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Gdańska w oparciu o dogłębną diagnozę problemów i potrzeb.Wieloletni charakter Programu daje możliwość zabezpieczenia realizacji zadań i odpowiedniej alokacji środków finansowych w dłuższej perspektywie czasowej. Ponadto taka regulacja pozwala na wprowadzanie systemowych, komplementarnych, wszechstronnych i skutecznych rozwiązań na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia jak i dla członków ich rodzin oraz osób bliskich. 
  • Szczegółowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 to podstawowy dokument uszczegóławiający realizację zadań w ramach polityki społecznej i zdrowia publicznego. Priorytetem Programu jest, aby wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku czy statusu społecznego – uzyskali większą świadomość tego, jak ich ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych, czy czynności - wpływają na zdrowie. Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień na terenie Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym. W ramach tego celu zaplanowano zadania, które mają wpłynąć na promowanie zdrowia, a tym samym ograniczyć problemy, wynikające
    z uzależnień oraz używania substancji psychoaktywnych.

do pobrania:

Metryczka publikacji