Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Raport podsumowujący konsultacje społeczne Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska /ze zmianami/. Opracowanie Strategii oraz przeprowadzenie konsultacji zrealizowano z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

Raport podsumowujący konsultacje społeczne Strategii rozwoju elektromobilności
w Gdańsku do roku 2035

 

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska /ze zmianami/.

Opracowanie Strategii oraz przeprowadzenie konsultacji zrealizowano z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

 

I. Termin konsultacji:

Konsultacje trwały od 27 maja do 16 czerwca 2020 roku. Działania animacyjne, zachęcające mieszkańców do udziału w konsultacjach, rozpoczęły się 20 maja i trwały do 15 czerwca 2020 roku.

Informację o rozpoczęciu konsultacji opublikowano na stronie internetowej Miasta Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także rozesłano do lokalnych mediów, rad dzielnic i organizacji pozarządowych.

 

II. Autor Strategii/podmioty zaangażowane w konsultacje:

Projekt Strategii został opracowany przez wykonawcę wyłonionego w ramach zapytania ofertowego dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” przy udziale Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku, powołanego Zarządzeniem Nr 441/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2020 r., składającego się z 11 członków, specjalizujących się w obszarach takich jak: zarządzanie mobilnością, inżynieria ruchu, inwestycje miejskie, urbanistyka.

 

Podmioty zaangażowane w konsultacje:

 • Zespół ds. opracowania i wdrożenia Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku,
 • Rady dzielnic,
 • Gdańskie Centrum Multimedialne,
 • Inny Format Sp. z .o.o. – wykonawca procesu konsultacyjnego oraz badań opinii publicznej,
 • International Management Services – wykonawca opracowania Strategii,
 • lokalne media.

 

III. Opis przebiegu konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

1) wypełnianie przez mieszkańców formularza uwag do Planu, na piśmie oraz drogą elektroniczną w terminie trwania konsultacji;

2) zbieranie opinii lub propozycji w toku dwóch spotkań konsultacyjnych online transmitowanych na żywo na stronie www.gdansk.pl, w terminach: 27 maja 2020 i 3 czerwca w godzinach 17:00 – 18:10.

 

W ramach prowadzonych konsultacji we wskazanym czasie wpłynęły:

- uwagi do Planu złożone na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną,

- opinie ze spotkań konsultacyjnych online w dniach 27 maja i 3 czerwca. 

 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne online (webinarium) uzyskało 456 wyświetleń i zgromadziło 326 uczestników. Nagranie spotkania dostępne jest pod adresem:

https://livestream.com/gdanskpl/webinar/videos/206612606.

Drugie spotkanie konsultacyjne online uzyskało 312 wyświetleń, w tym 255 uczestników. Nagranie spotkania dostępne jest pod adresem:

 https://livestream.com/gdanskpl/webinar/videos/206927073.

W obydwu spotkaniach konsultacyjnych online, poza przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz moderatorem uczestniczyli eksperci z zakresu:

 • publicznego transportu zbiorowego i dokumentów strategicznych w tym zakresie,
 • paliw alternatywnych oraz infrastruktury ładowania pojazdów,
 • radca prawny specjalizujący się w prawie energetycznym i elektromobilności.

 

W czasie trwania konsultacji, jako uzupełnienie dla formularza zgłaszania uwag oraz spotkań konsultacyjnych online, zrealizowano także badania opinii mieszańców nt. mobilności i transportu, w następujących formach:

 • badań ankietowych online – ankieta była dostępna pod adresem https://emobilnoscgdansk.webankieta.pl/ od 27 maja do 16 czerwca 2020 roku – 967 respondentów (mieszkańcy Gdańska),
 • rozesłanie dedykowanej ankiety online do 35 Rad Dzielnic Gdańska – w badaniu wzięli udział przedstawiciele Rad dzielnic Gdańska, którzy wypełnili 12 ankiet,
 • telefoniczne indywidualne wywiady pogłębione z 5 ekspertami/użytkownikami pojazdów elektrycznych,
 • telefoniczne indywidualne wywiady pogłębione z 5 przedstawicielami gdańskich firm.

 

Wnioski z konsultacji oraz równoległych badań opinii publicznej zostaną wykorzystane przy opracowywaniu ostatecznej wersji Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Uwagi zebrane w toku konsultacji społecznych wraz z komentarzami (128.64 KB)
 2. Załącznik nr 2 - Raport z badań opinii zrealizowanych w trakcie trwania konsultacji (772.67 KB)
Metryczka publikacji