Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

RAPORT PODSUMOWUJĄCY Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GDAŃSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021-2023

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z Uchwałą Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdańska, zmienioną uchwałą Nr XVIII/546/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/764/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Termin konsultacji
Konsultacje prowadzone były w terminie od 15 do 28 stycznia 2021 roku.

Konsultacje odbywały się drogą elektroniczną lub papierową z wykorzystaniem Formularza zgłaszania uwag. Formularz można było złożyć osobiście do skrzynki oddawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (MOPR), pocztą tradycyjną na adres MOPR, pocztą mailową. 26 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Programu. Informacje o spotkaniu dla osób zainteresowanych zostały udostępnione na www.mopr.gda.pl oraz profilu FB MOPR. W spotkaniu uczestniczyła Zastępczyni Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych – Monika Chabior.

Informacje o planowanych konsultacjach Programu podane zostały do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ich na stronach internetowych: Miasta Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych (GROP), Tablicy ogłoszeń Miasta Gdańska, w Biuletynie Informacji Publicznej, newsletterze gdańskich organizacji pozarządowych, profilach FB MOPR oraz GROP.
Informacje zostały rozesłane do Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, Rady ds. Równego Traktowania, Rady Imigrantów i Imigrantek oraz Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Autor Programu/ podmioty zaangażowane w przebieg konsultacji
Program został przygotowany przez członków Zespołu do opracowania Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 powołanych Zarządzeniem Nr 828/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 czerwca 2020 r. W pracach nad Programem uczestniczyli również zaproszeni eksperci: przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji miejskich realizujących Gdańsk, dnia 1 lutego 2021 r. działania statutowe w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Wydziału Rozwoju Społecznego UMG.

Ponadto podmiotami zaangażowanymi w konsultacje Programu były:
→ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku
→ Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego
→ Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych


Opis przebiegu konsultacji
Konsultacje społeczne Programu rozpoczęły się w dniu 15 stycznia 2021 r. a zakończyły 28 stycznia 2021 r. Projekt Programu, informacje dotyczące przebiegu i form konsultacji zostały zamieszczone wraz z Zarządzeniem Nr 38/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 na stronie Miasta Gdańska oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu razem z formularzami konsultacyjnymi, ze wskazaniem osób uprawnionych do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu Programu oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Konsultacje przeprowadzone były w następujących formach:
→ osobiście do skrzynki oddawczej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A w dniach i godzinach pracy Ośrodka
→ za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk
→ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.puszkiewicz@gdansk.gda.pl

W ramach prowadzonych konsultacji w terminie od 15 stycznia do 28 stycznia 2021 roku nie wpłynęły uwagi do projektu Programu.
Do projektu Programu nie wpłynęły uwagi na formularzach konsultacyjnych od:
→ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku
→ Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
→ Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Metryczka publikacji