Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne projektów Programów pn.: Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021- 2025, a także Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Od  9 października do dnia 23 października 2020 roku będą trwały konsultacje społeczne projektów Programów pn.: Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021- 2025, a także Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021.


Uwagi do w/w projektów Programów można składać na piśmie za pomocą formularzy, które publikujemy na końcu tekstu. Wypełnione formularze można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 z zachowaniem reżimu sanitarnego, przesłać na adres e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803. Uwagi należy składać – koniecznie ze zgodą na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych.

W tym celu można skorzystać z możliwości wypełnienia elektronicznych formularzy/kwestionariuszy ankiet udostępnionych w internecie na stronie www.gdansk.pl.

Punkt Konsultacyjny
W terminach przeprowadzania konsultacji można także złożyć opinie lub propozycje zmian do projektów przedmiotowych Programów na piśmie w Punkcie Konsultacyjnym, który znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, w pokoju 304 (III piętro) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (tel. 58 323 67 48) czynnym w dniach i godzinach pracy Urzędu, a także dodatkowo
w godz. popołudniowych w dniach:

  • 9 października 2020 r. w godz. 15.00-17.00
  • 15 października 2020 r. w godz.16.00-18.00

Podczas przeprowadzania konsultacji  zachowany zostanie reżim sanitarny, zbierane będą również oświadczenia o Państwa stanie zdrowia.

Cel konsultacji
Włączenie mieszkanek i mieszkańców Gdańska w proces stanowienia prawa, zwiększenie zainteresowania problematyką profilaktyki i leczenia uzależnień oraz udziału w procesie dialogu społecznego w sprawach istotnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień.

Kto może zgłaszać uwagi i opinie
- mieszkanki i mieszkańcy Gdańska,
- podmioty (m. in. organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty lecznicze) realizujące działania statutowe w obszarze profilaktyki uzależnień od alkoholu i/ lub środków psychoaktywnych na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Uzasadnienie realizacji programów

  • Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021- 2025 przedstawia długofalowe, strategiczne kierunki działań polityki społecznej
    i zdrowotnej planowane do realizacji w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Gdańska w oparciu o dogłębną diagnozę problemów i potrzeb. Wieloletni charakter Programu daje możliwość zabezpieczenia realizacji zadań i odpowiedniej alokacji środków finansowych w dłuższej perspektywie czasowej. Ponadto taka regulacja pozwala na wprowadzanie systemowych, komplementarnych, wszechstronnych
    i skutecznych rozwiązań na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia jak i dla członków ich rodzin oraz osób bliskich.
  • Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 to podstawowy dokument uszczegóławiający realizację zadań w ramach polityki społecznej i zdrowia publicznego. Priorytetem Programu jest, aby wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku czy statusu społecznego – uzyskali większą świadomość tego, jak ich ryzykowne zachowania związane
    z używaniem środków psychoaktywnych wpływają na zdrowie. Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień na terenie Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym. W ramach tego celu zaplanowano zadania, które mają wpłynąć na promowanie zdrowia, a tym samym ograniczyć problemy, wynikające z uzależnień oraz używania substancji psychoaktywnych.

Do pobrania:

link do elektronicznego formularza

link do elektronicznego formularza

Metryczka publikacji