Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

 

Od 28 września do dnia 11 października 2021 roku będą trwały konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022.

Uwagi do w/w projektu Programu można składać na piśmie za pomocą formularza, który publikujemy na końcu tekstu. Wypełniony formularz można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 z zachowaniem reżimu sanitarnego, przesłać na adres e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803. Uwagi należy składać – koniecznie ze zgodą na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych.

W tym celu można skorzystać z możliwości wypełnienia elektronicznego formularza/kwestionariusza ankiety udostępnionej w internecie na stronie www.gdansk.pl/prezydent-miasta/konsultacje-spoleczne.

Punkt Konsultacyjny

W terminach przeprowadzania konsultacji można także złożyć opinie lub propozycje zmian do projektu przedmiotowego Programu na piśmie w Punkcie Konsultacyjnym, który znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, w pokoju 304 (III piętro) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (tel. 58 323 67 48) czynnym w dniach i godzinach pracy Urzędu, a także dodatkowo w godz. popołudniowych w dniach:

  • 29 września 2021 r. w godz. 15.00-17.00
  • 05 października 2021 r. w godz.15.00-17.00

Podczas przeprowadzania konsultacji zachowany zostanie reżim sanitarny, zbierane będą również oświadczenia o Państwa stanie zdrowia.

Cel konsultacji

Włączenie mieszkanek i mieszkańców Gdańska w proces stanowienia prawa, zwiększenie zainteresowania problematyką profilaktyki i leczenia uzależnień oraz udziału w procesie dialogu społecznego w sprawach istotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Kto może zgłaszać uwagi i opinie

  • mieszkanki i mieszkańcy Gdańska,
  • podmioty (m. in. organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty lecznicze) realizujące działania statutowe w obszarze profilaktyki uzależnień od alkoholu i/ lub środków psychoaktywnych na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Uzasadnienie realizacji programu

Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 to podstawowy dokument uszczegóławiający realizację zadań w ramach polityki społecznej i zdrowia publicznego. Priorytetem Programu jest, aby wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku czy statusu społecznego – uzyskali większą świadomość tego, jak ich ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych wpływają na zdrowie. Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień na terenie Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym. W ramach tego celu zaplanowano zadania, które mają wpłynąć na promowanie zdrowia, a tym samym ograniczyć problemy, wynikające z uzależnień oraz używania substancji psychoaktywnych.

Do pobrania:

link do elektronicznego formularza zgłaszania uwag/ kwestionariusz ankiety elektronicznej do projektu Programu pn.: Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022

wzór formularza zgłaszania uwag kwestionariusz ankiety elektronicznej do projektu Programu pn. Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla GMG (107.5 KB)

projekt Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 (169.96 KB)

Zarządzenie Nr1481/21 PMG z dnia 20 września 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu pn.SPPiRPAoPN (2.14 MB)

 

Metryczka publikacji