Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

RAPORT PODSUMOWUJĄCY Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GDAŃSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2024

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z Uchwałą Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska z późn.zm.

Termin konsultacji:
Informacje o planowanych konsultacjach Programu podane zostały do publicznej wiadomości 14 stycznia 2020 r. przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Gdańsku oraz FB, stronie www Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Newsletterze Gdańskich NGO. Informację o rozpoczęciu konsultacji przesłano również do Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, członkom Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku, członkom Zespołu ds. konsultacji projektu Programu, Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Społecznej Urzędu Miejskiego, członkom Rady ds. Równego Traktowania, członkom Rady Imigrantów i Imigrantek.
Konsultacje prowadzone były w terminie od 14 do 27 stycznia 2021 r.

Autor Programu / podmioty zaangażowane w przebieg konsultacji:
Program został przygotowany przez członków Zespołu ds. opracowania Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 powołanego Zarządzeniem Nr 562/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 maja 2020 r., w skład którego wchodzą gdańscy specjaliści pracujący w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarówno z instytucji publicznych, niepublicznych, podmiotów jak i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.
Ponadto podmiotami zaangażowanymi w konsultacje Programu były:
1) Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów
2) Gdańskie Centrum Równego Traktowania
3) Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Opis konsultacji:
Konsultacje społeczne Programu rozpoczęły się w dniu 14 stycznia 2021 r., a zakończyły się 27 stycznia 2021 r. Projekt Programu, informacje dotyczące przebiegu i form konsultacji zostały zamieszczone wraz z Zarządzeniem Nr 33/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Gdańsk, 29 stycznia 2021 r. społecznych projektu Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024 na stronie internetowej Miasta Gdańska, MOPR, FB MOPR oraz w siedzibie MOPR wspólnie z formularzami konsultacyjnymi w wersji papierowej, elektronicznej – edytowalnej, online z wyjaśnieniem kto może zgłaszać uwagi/opinie do przedmiotowego dokumentu ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Konsultacje prowadzone były w następujących formach:
1) w formie elektronicznej lub tradycyjnej z wykorzystaniem „Formularza zgłaszania uwag/kwestionariusza ankiety elektronicznej/papierowej do Programu
2) osobiście do skrzynki oddawczej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A w dniach i godzinach pracy Ośrodka
3) za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdalena.szerszynska@gdansk.gda.pl
5) spotkania w formie zdalnej za pomocą aplikacji Teams 26 stycznia 2021 r. o godz.12.30


Uczestnictwo w konsultacjach polegało na:
1) zapoznaniu mieszkańców z planowanymi działaniami i wyrażeniu własnych uwag oraz sugestii co do ostatecznego kształtu przyjętego Programu;
2) badaniu poglądów mieszkańców Miasta przez zebranie opinii lub propozycji zmian do projektu Programu w okresie trwania konsultacji od 14 do 27 stycznia 2021 r. poprzez wypełnienie i złożenie formularzy ww. formach.

W ramach prowadzonych konsultacji w terminie od 14 do 27 stycznia 2021r.:
- wpłynęły uwagi do projektu Programu dwóch organizacji pozarządowych złożone elektronicznie na formularzu konsultacyjnym (26.01.2021 r. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa i 27.01.2021r. Fundacji Centrum Praw Kobiet).
Uwzględniono 7 na 8 zgłoszonych uwag. Nie przyjęto jednej uwagi dot. obszaru 3: nr zadania 3.1.7 „Prowadzenie spotkań Koordynatorów procedury Niebieskie Karty – Policji i MOPR w zakresie doskonalenia współpracy służb”, gdzie wskazanym realizatorem jest MOPR i KMP w Gdańsku. Propozycja rozszerzenia o NGO nie jest zasadna, gdyż zadanie dotyczy doskonalenia zasad współpracy służb interweniujących, mających w zakresie uprawnienia do wszczynania procedury Niebieskie Karty, których NGO nie posiada;
- nie wpłynęły żadne formularze w formie papierowej.

Do projektu Programu nie wpłynęły uwagi na formularzach konsultacyjnych od:
1) Zespołu Interdyscyplinarnego
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
4) Rady ds. Równego Traktowania (Rada na etapie tworzenia)
5) Rady Imigrantów i Imigrantek

Metryczka publikacji