Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Konsultacje społeczne

projektu

Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

 • Uchwała Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 roku;
 • Zarządzenie Nr 1333/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gdańska konsultacji projektu Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

 

UZASADNIENIE DOTYCZĄCE PROGRAMU:

Istotą Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, których patomechanizm jest podobny niezależnie od substancji czy czynności, która wywołuje uzależnienie. Charakter podejmowanych działań w zakresie profilaktyki jest wspólny dla obu uzależnień. Uzależnienia często występują równolegle, mają podobne podłoże i niosą zbliżone konsekwencje, integracja w/w programów pozwoli efektywniej zarządzać usługami oferowanymi w ramach obu obszarów.

Zadania zawarte w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020, zostały określone na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska, z uwzględnieniem zarówno potrzeb mieszkanek i mieszkańców Gdańska, jak i zobowiązań wynikających z branżowych aktów prawnych. Program będzie integralną częścią Wieloletniego, Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020, jednocześnie będąc częścią dokumentów: Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, a także Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Głównym założeniem Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania środków psychoaktywnych przez rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wzrost społecznej świadomości związanej z tą tematyką, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania substancji psychoaktywnych, integrację społeczną i zawodową osób uzależnionych oraz doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację powyższego Programu.

 

CEL KONSULTACJI

Włączenie mieszkańców miasta Gdańska w proces stanowienia prawa, zwiększenie zainteresowania problematyką uzależnień oraz udziału w procesie dialogu społecznego w sprawach istotnych w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień. 

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ UWAGI/OPINIE:

 • mieszkanki i mieszkańcy Miasta Gdańska, tj. osoby zamieszkujące na terenie Miasta z zamiarem stałego pobytu, które nie później niż w dniu rozpoczęcia konsultacji, ukończyły 16 lat;
 • podmioty (m. in. organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty lecznicze) realizujące działania statutowe - nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 5 lat - w obszarze profilaktyki uzależnień od alkoholu i/ lub środków psychoaktywnych na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Czas trwania konsultacji: od dnia 29 sierpnia 2019 roku do dnia 12 września 2019 roku.

 

FORMY KONSULTACJI:

 • zgłaszanie uwag do projektu Programu, o którym mowa w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia. Uwagi można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, III piętro, pok. 304 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl. Wzór formularza zgłaszania uwag do projektu Programu wraz ze zgodą na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, które stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. W przypadku przesłania formularza drogą elektroniczną należy przesłać skan zgodny na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nieuwzględnieniem uwag.
 • zbieranie opinii lub propozycji zmian do projektu Programu na piśmie wraz z zgodą na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych i z informacją o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, w pokoju 304 (III piętro) w dniach:
  • 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) w godz. 16.00-18.00;
  • 2 września 2019 r. (poniedziałek) w godz. 16.00-18.00.

 

Do pobrania:

 • wzór formularza (74 KB) zgłaszania uwag wraz z zgodą na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną do Programu i z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 • projekt Szczegółowego Programu (874.09 KB) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020
 • Zarządzenie nr 1333/19 (1.66 MB) Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gdańska konsultacji projektu Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020
Metryczka publikacji