Miejski Rzecznik Konsumentów

anonim_women

p.o. Miejski Rzecznik Konsumentów
Joanna Popik

ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
pokój nr 103 A (parter)
tel.: +48 58 323 70 11
fax: +48 58 305 34 52
e-mail:
mrk@gdansk.gda.pl

adres korespondencyjny:
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8 / 12

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek - od 8:00 do 16:00
  • środa - od 10:00 do 17:00
  • czwartek - od 8:00 do 16:00

 

OGÓLNOPOLSKA  INFOLINIA  KONSUMENCKA prowadzona przez Fundację Konsumentów tel.:  801 440 220, 22 290 89 16

Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela konsumentom porad i informacji telefonicznie w godzinach pracy biura oraz - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu i gdy jest to niezbędne - osobiście w swojej siedzibie.

Zalecamy korzystanie przede wszystkim z porad, zamieszczonych m.in. na naszej stronie oraz porad telefonicznych. Terminy wizyt osobistych prosimy ustalać telefonicznie pod numerem 58/323-70-11 w godzinach pracy biura. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas wizyty w Urzędzie.

Uwaga!

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdańsku udziela porad oraz podejmuje interwencje wyłącznie na rzecz mieszkańców Gdańska.

Mieszkańcy innych miast mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika można ustalić w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub korzystając z wykazu rzeczników publikowanego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W celu uzyskania porady drogą elektroniczną, uprzejmie prosimy o kontakt z ogólnopolskim Konsumenckim Centrum E-porad pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

Dodatkowe elektroniczne porady prawne dla konsumentów: https://e-konsument.com/
 
Porady, pytania i odpowiedzi związane z obecną sytuacją (koronawirus) dostępne są również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/koronawirus.php , https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16342
 

Na adres mrk@gdansk.gda.pl można przesyłać uzupełnienia do złożonych już wniosków o interwencję bądź inne informacje, związane z prowadzoną w biurze sprawą konsumenta (pod tym adresem nie są udzielane porady konsumenckie).

 

Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą, mającym siedzibę w Polsce.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, (…) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


W jakich sprawach może pomóc Rzecznik?

Gdzie szukać pomocy? - adresy i telefony

Punkty Bezpłatnej Pomocy Prawnej w Gdańsku

Uniwersyteckie Poradnie Prawne

Dodatkowa pomoc prawna na drodze sądowej - Stowarzyszenie Aquila (zakładka "Prawo konsumenckie")

 

Reklamacja towaru

Z dniem 25 grudnia 2014r. weszły w życie nowe przepisy, regulujące prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy w przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Do umów zawieranych od tej daty stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, możemy zgłosić reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi (na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego), albo do gwaranta z tytułu gwarancji, jeżeli została udzielona (najczęściej na podstawie wystawionej karty gwarancyjnej). Warto pamiętać, że to konsument dokonuje wyboru, z jakiego tytułu zgłasza reklamację i sprzedawca nie może mu w tej kwestii niczego narzucać.

Przepisy i zasady reklamacji obowiązujące dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

 

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Przepisy obowiązujące dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

 

Zwrot towaru w sklepie stacjonarnym

 

Polubowne formy rozstrzygania sporów

 

Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. ADR)

Klauzule niedozwolone

Ubezpieczenia z funduszami inwestycyjnymi - działania UOKiK

Kredyty hipoteczne w CHF - kompendium wiedzy UOKiK

Kredyt konsumencki

Upadłość konsumencka

 

Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

 

Zastrzeganie utraconych dokumentów

SMS-y Premium - komunikat UOKiK

Ostrzeżenia konsumenckie UOKiK

 

Przydatne formularze:

Zgłoszenie reklamacji w trybie rękojmi:

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

 

Wniosek o interwencję do rzecznika konsumentów:

 

Wnioski o interwencję można składać:

  • w formie elektronicznej poprzez ePUAP - link (jeżeli wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany, jako adresata należy wybrać Urząd Miejski w Gdańsku),
  • skany odręcznie podpisanych wniosków z załącznikami można przesyłać również drogą elektroniczną na adres mrk@gdansk.gda.pl,
  • osobiście (w kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12) - ze względu na stan epidemii zalecamy korzystanie z pozostałych form składania dokumentów,
  • wysyłając na adres korespondencyjny (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk).

Do wniosku o interwencję należy załączyć kserokopie wszystkich dokumentów, związanych ze sprawą, w szczególności umowy, zawartej z przedsiębiorcą oraz całości korespondencji reklamacyjnej. Prosimy w miarę możliwości o korzystanie z udostępnionego wyżej formularza wniosku o interwencję. Językiem, w jakim można składać wnioski oraz w jakim są prowadzone postępowania, jest język polski.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA:

RODO klauzula informacyjna MRK (pdf)
RODO klauzula informacyjna MRK (docx)
Metryczka publikacji