Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Miejski Rzecznik Konsumentów

Agnieszka Iwanowicz zdjęcie

Miejski Rzecznik Konsumentów
Agnieszka Iwanowicz

ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
pokój nr 103 A (parter)
tel.: +48 58 323 70 11
e-mail:
mrk@gdansk.gda.pl

adres korespondencyjny:
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8 / 12

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek - od 8:00 do 16:00
  • środa - od 10:00 do 17:00
  • czwartek - od 8:00 do 16:00

 

Ogólnopolska Infolinia Konsumencka  tel.:  801 440 220, 22 290 89 16

Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

Pomoc w języku angielskim: Your rights in Poland – CONSUMER GUIDE

Pomoc w języku ukraińskim: Ваші права в Польщі – ПОСІБНИК ДЛЯ СПОЖИВАЧА

 

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela konsumentom porad i informacji telefonicznie w godzinach pracy biura oraz - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu - osobiście w swojej siedzibie.

Zalecamy korzystanie przede wszystkim z porad, zamieszczonych m.in. na naszej stronie oraz porad telefonicznych. Terminy wizyt osobistych prosimy ustalać telefonicznie pod numerem 58/323-70-11 w godzinach pracy biura. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas wizyty w Urzędzie.

Uwaga!

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdańsku udziela porad oraz podejmuje interwencje wyłącznie na rzecz mieszkańców Gdańska.

Mieszkańcy innych miast mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika można ustalić w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub korzystając z wykazu rzeczników publikowanego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W celu uzyskania porady drogą elektroniczną, uprzejmie prosimy o kontakt z ogólnopolskim Konsumenckim Centrum E-porad pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

Na adres mrk@gdansk.gda.pl można przesyłać uzupełnienia do złożonych już wniosków o interwencję bądź inne informacje, związane z prowadzoną w biurze sprawą konsumenta (pod tym adresem nie są udzielane porady konsumenckie).

Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą, mającym siedzibę w Polsce.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, (…) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


W jakich sprawach może pomóc Rzecznik?

Gdzie szukać pomocy? - adresy i telefony

Punkty Bezpłatnej Pomocy Prawnej w Gdańsku

Uniwersyteckie Poradnie Prawne

Dodatkowa pomoc prawna na drodze sądowej - Stowarzyszenie Aquila (zakładka "Prawo konsumenckie")

 

Reklamacja towaru

Z dniem 25 grudnia 2014r. weszły w życie nowe przepisy, regulujące prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy w przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Do umów zawieranych od tej daty stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, możemy zgłosić reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi (na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego), albo do gwaranta z tytułu gwarancji, jeżeli została udzielona (najczęściej na podstawie wystawionej karty gwarancyjnej). Warto pamiętać, że to konsument dokonuje wyboru, z jakiego tytułu zgłasza reklamację i sprzedawca nie może mu w tej kwestii niczego narzucać.

Przepisy i zasady reklamacji obowiązujące dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

 

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Przepisy obowiązujące dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

 

Sprzedaż w modelu dropshipping

 

Zwrot towaru w sklepie stacjonarnym

 

Polubowne formy rozstrzygania sporów

 

Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. ADR)

Klauzule niedozwolone

Ubezpieczenia z funduszami inwestycyjnymi - działania UOKiK

Kredyty hipoteczne w CHF - kompendium wiedzy UOKiK

Kredyt konsumencki

Upadłość konsumencka

 

Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

 

Zastrzeganie utraconych dokumentów

SMS-y Premium - komunikat UOKiK

Ostrzeżenia konsumenckie UOKiK

 

Przydatne formularze:

Zgłoszenie reklamacji w trybie rękojmi:

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

 

Wniosek o udzielenie pomocy do rzecznika konsumentów:

 

Wnioski o pomoc do rzecznika można składać:

  • w formie elektronicznej poprzez ePUAP - link (jeżeli wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany, jako adresata należy wybrać Urząd Miejski w Gdańsku),
  • skany odręcznie podpisanych wniosków z załącznikami można przesyłać również drogą elektroniczną na adres mrk@gdansk.gda.pl,
  • osobiście (w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku: przy ul. Nowe Ogrody 8/12 punkt informacji - pok. 40, ul. Partyzantów 74 punkt informacji - pok. 103, ul. Wilanowska 2),
  • wysyłając na adres korespondencyjny (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk).

Do wniosku należy załączyć kserokopie wszystkich dokumentów, związanych ze sprawą, w szczególności umowy, zawartej z przedsiębiorcą oraz całości korespondencji reklamacyjnej. Prosimy w miarę możliwości o korzystanie z udostępnionego wyżej formularza wniosku o interwencję. Językiem, w jakim można składać wnioski oraz w jakim są prowadzone postępowania, jest język polski.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA:

RODO klauzula informacyjna MRK (pdf)
RODO klauzula informacyjna MRK (docx)
Metryczka publikacji