BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Zespół ds. Rozwoju Lokalnego

Główny specjalista - Kierownik Zespołu:

Monika Nkome Evini

tel. 58 526 8117

Realizowane zadania zespołu:

 • koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć oraz wspieranie współpracy jednostek miejskich w zakresie zarządzania terenem Śródmieścia i podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej,
 • koordynowanie i negocjowanie zmian formy użytkowania przestrzeni miejskiej oraz wyznaczanie kierunków i form animacji, w szczególności poprzez współpracę z mieszkańcami oraz pozostałymi grupami interesariuszy Śródmieścia,
 • koordynowanie działań mających na celu rozwój i ochronę terenu historycznego Śródmieścia Gdańska, w tym dbałość o estetykę, wyznaczanie standardów w zakresie porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom,
 • pozyskiwanie i prowadzenie projektów z funduszy zewnętrznych na rzecz rozwoju Śródmieścia,
 • wspieranie współpracy i inicjatyw oddolnych w zakresie rozwoju Śródmieścia,
 • koordynowanie prac inżynierskich związanych z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi imprez skautowych na Wyspie Sobieszewskiej,
 • koordynowanie prac związanych z realizacją „Programu społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej”,
 • reprezentowanie jednostek organizacyjnych Miasta zaangażowanych w realizację Umowy Ramowej dot. organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego w roku 2020 we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego,
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju Wyspy Sobieszewskiej,
 • koordynowanie działań w zakresie realizacji obowiązków Miasta wynikających z Umowy Ramowej,
 • promocja Wyspy Sobieszewskiej jako miejsca organizacji zlotów Europejskiego Jamboree Skautowego oraz Związku Harcerstwa Polskiego.
metryczka publikacji