BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

Realizowane zadania Zespołu: 

  • przedstawianie Prezydentowi:

          -    do końca każdego roku – planu audytu na rok następny,
          -    do końca stycznia każdego roku – sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

  • przeprowadzanie zadań zapewniających zgodnie z rocznym planem audytu oraz poza planem na wniosek Prezydenta, wynikiem których jest:

         -    wydawanie zaleceń w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień,
         -    wydawanie opinii w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym,

  •  wykonywanie czynności doradczych ujętych w planie rocznym oraz podejmowanych poza planem – na wniosek Prezydenta lub z inicjatywy Zespołu,
  • przedstawianie opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,
  • przeprowadzanie czynności sprawdzających działań jednostek audytowanych dotyczących zaleceń audytu,
  • współpraca z audytem wewnętrznym funkcjonującym w jednostkach organizacyjnych Miasta,
  • przeprowadzanie oceny programu zapewnienia i poprawy jakości funkcjonowania audytu wewnętrznego.
metryczka publikacji