BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Dochodów Podatkowych

p.o. Kierownika: Sylwia Czarniecka
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 241
tel.: +48 58 323 62 41
e-mail: wf@gdansk.gda.pl

 

Zadania referatu:

 • pobór podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego oraz prowadzenie ich ewidencji w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej opłaty miejscowej i opłaty skarbowej,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie jednostki budżetowej Urząd Miejski,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych:
  • bilansu w części dotyczącej Referatu,
  • rachunku zysków i strat w części dotyczącej Referatu,
  • zestawienia zmian funduszu Urzędu w części dotyczącej Referatu,
 • systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności podatkowych,
 • wysyłanie do zobowiązanych upomnień oraz naliczanie odsetek za zwłokę,
 • wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności podatkowe i opłaty podlegające egzekwowaniu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • zwracanie i zaliczanie nadpłat,
 • zawieranie umów z inkasentami opłaty skarbowej oraz rozliczanie inkasentów opłat skarbowej i miejscowej,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
 • ustalanie wpłat do Pomorskiej Izby Rolniczej,
 • przygotowywanie i monitorowanie zgłoszeń zaległości do komorników sądowych i syndyków masy upadłości (podmioty w upadłości),
 • zabezpieczanie zaległości podatkowych ustalonych lub określonych w decyzjach podatkowych, gdy postępowanie egzekucyjne jest prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego,
 • ustanawianie zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych,
 • sporządzanie i monitorowanie planu wydatków w zakresie działania Referatu;
 • bieżące monitorowanie i zgłaszanie wszystkich zmian (w szczególności w zakresie wysokości opłat, nazewnictwa i numerów rachunków bankowych) dotyczących płatności online udostępnianych na stronie internetowej urzędu www.oplaty.gdansk.pl.
metryczka publikacji