Referent/podinspektor w Dziale Wsparcia Rodziny Gdańskiego Centrum Świadczeń

Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń  
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 r., poz. 530)

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
 REFERENT/PODINSPEKTOR

w Dziale Wsparcia Rodziny

Od kandydatów /-tek przystępujących do naboru oczekujemy:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum roczne doświadczenie na stanowisku pracy o podobnym charakterze,
 • umiejętności stosowania przepisów prawa niezbędnych do realizacji powierzonych zadań tj. znajomość przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobrej znajomość obsługi komputera, pakiet Office oraz obsługi urządzeń biurowych, 
 • umiejętności sprawnego działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,

Wymagania dodatkowe:  

 • znajomość zasad funkcjonowania i obsługi platformy ePUAP,
 • podstawowa znajomość systemu EZD,
 • znajomość środowiska pracy grupowej - Microsoft Teams,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy z klientem,
 • dobra organizacja własnego stanowiska pracy,
 • odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia alimentacyjne,
 • współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, komornikami sądowymi, sądami i innymi instytucjami w indywidualnych sprawach klientów,
 • opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych,
 • współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Gdańskiego Centrum Świadczeń, w zakresie powierzonych zadań objętych zakresem czynności,
 • udzielanie informacji klientom Gdańskiego Centrum Świadczeń o ich prawach i uprawnieniach,
 • podpisywanie dokumentacji i korespondencji zgodnie z posiadanymi upoważnieniami,
 • podpisywanie decyzji administracyjnych zgodnie z udzielonym upoważnieniem przez Prezydenta Miasta Gdańska
  (W przypadku zatrudnienia, zostanie procedowane nadanie upoważnienia do podpisywania decyzji, co nakłada obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynikający z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.1110).

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:  

 • aktualne CV (z adresem e-mail - jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu), 
 • list motywacyjny, 
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów, itp.) 
 • kserokopie poświadczające przebieg pracy dotychczasowego zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenie od obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy, itp.) 
 • dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.  
 • wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie: bip.gcs.gda.pl
 • podpisaną  klauzulę informacyjną przeznaczoną dla kandydatów do pracy w Gdańskim Centrum Świadczeń P-37/K-10 znajdującą się na stronie:  bip.gcs.gda.pl

Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.  

Termin i miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy składać w terminie do 30 grudnia 2022 r. wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie.

 • w kancelarii przy ul. Kartuskiej 32/34

czynna pon/wt/czw/pt od godz. 7.30 do godz. 15.00,

            środa do godz. 17.00

lub

 • korespondencyjnie na adres:

Gdańskie Centrum Świadczeń,
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk.  

Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: ”Nabór na stanowisko referent/podinspektor w DWR 1” 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów pod wskazany adres.  

Aplikacje, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów lub zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.  

Informacje dodatkowe:  

 • w przypadku dużej liczby ofert przewiduje się etap pisemnego testu z wiedzy merytorycznej,
 • pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę, 
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, w przypadku konieczności praca zmianowa, nadgodziny,
  /pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z odrębnymi przepisami/, 
 • miejsce pracy: Gdańsk ul. Kartuska 32/34, 
 • praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku: 

     poniedziałek 730 – 1530  

     wtorek 730 – 1500  

     środa 730 – 1700  

     czwartek 730 – 1500  

     piątek 730 – 1500  

 • oferowane wynagrodzenie w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminem wynagradzania pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/, 
 • przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2023 r

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:  

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
 • spełnią wszystkie niezbędne wymagania.

Rekrutacja będzie odbywała się w siedzibie Gdańskiego Centrum Świadczeń.  

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.bip.gcs.gda.pl i na tablicy ogłoszeń w Gdańskim Centrum Świadczeń ul. Kartuskiej 32/34.  

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskim Centrum Świadczeń przekroczył 6%.  

 

 

Metryczka publikacji