Zespół ds. Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń

Realizowane zadania:

 • sporządzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat:
  - wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umowy o pracę
  - wynagrodzeń wynikających z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi
  - diet dla radnych
  - wynagrodzeń dla członków komisji ustanowionych przez Prezydenta
  - wynagrodzeń dla członków komisji poborowych, wyborczych itp.
  - nagród pieniężnych ustanowionych przez Prezydenta dla osób fizycznych
  - stypendiów ustanowionych przez Prezydenta
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • sporządzanie dla urzędu statystycznego okresowych sprawozdań o zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników Urzędu,
  obsługa podsystemu PŁACE
 • wykonywanie czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a w szczególności:
  - sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych oraz składek na ubezpieczenia
  - ustalanie uprawnień do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i innych,
  - sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla celów emerytalno – rentowych
  - sporządzanie raportów imiennych o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek pracowników Urzędu
  - sporządzanie raportów imiennych dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
  - sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników Urzędu
  - sporządzanie imiennych raportów miesięcznych o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne (RZA)
Metryczka publikacji