Referat Spraw Pracowniczych

Dyrektor / Kierownik: Karolina Kucharska
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 207
nr wew. 6207
tel.: (+48 58) 323 62 07


Realizowane zadania:

 • realizacja strategii kadrowej Urzędu poprzez proponowanie i wdrażanie:
  - polityki wynagrodzeń
  - systemu nagród
  - polityki rekrutacji pracowników
  - polityki szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników
  - systemu ocen (oceny jakości i efektywności pracy, oceny kwalifikacyjne)
 • analiza sytuacji kadrowej w Urzędzie
 • prowadzenie spraw pracowniczych, w tym akt osobowych pracowników Urzędu
 • wspomaganie właściwych wydziałów Urzędu w sprawach pracowniczych kierowników jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadających osobowości prawnej oraz kierowników instytucji kultury (z wyłączeniem spraw pracowniczych kierowników placówek oświatowych),
 • rozliczanie czasu pracy oraz kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie
 • planowanie i racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac
 • obsługa podsystemu KADRY
 • planowanie oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie zobowiązań wynikających ze stosunku pracy, w tym obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników Urzędu
 • prowadzenie rekrutacji i służby przygotowawczej pracowników
 • konsultowanie projektów opisów stanowisk pracy pracowników
 • opracowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych
 • analiza potrzeb szkoleniowych pod kątem realizowanej strategii kadrowej, w tym przygotowywanie corocznego planu szkoleń i jego realizacja
 • tworzenie programów szkolenia i rozwoju pracowników
 • badanie efektywności szkoleń
 • organizacja i nadzór nad praktykami i stażami odbywanymi w Urzędzie
 • tworzenie biblioteki materiałów szkoleniowych
 • tworzenie zintegrowanej komputerowej bazy danych dotyczących szkoleń
Metryczka publikacji