Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Przyrody i Rolnictwa

Kierownik: Eliza Fludra
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
pokój nr 7
tel.: +48 58 768 82 33
e-mail: eliza.fludra@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • prowadzenie zadań z zakresu zieleni, w tym:
  • wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów,
  • rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew stanowiących złom / wywrot,
  • rozpatrywanie zgłoszeń uszkodzenia, zniszczenia lub wycinki zieleni bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew,
  • prowadzenie postępowań dotyczących wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie lub usunięcie zieleni bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew,
 • prowadzenie zadań z zakresu rolnictwa, w tym:
  • wystawianie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie,
  • opiniowanie wniosków o zmniejszenie lub zaniechanie poboru podatku rolnego,
  • wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  • kontrola obowiązkowego ubezpieczenia budynków i OC w gospodarstwach rolnych,
  • nadzór nad gruntami rolnymi pod kątem upraw maku i konopi włóknistych,
  • wydawanie decyzji zezwalającej na uprawę maku lub konopi włóknistych,
  • występowanie o dotację celową oraz wydawanie decyzji administracyjnych o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji,
  • współpraca z Izbą Rolniczą oraz innymi organizacjami i związkami rolniczymi działającymi na rzecz rolnictwa,
  • udział w prowadzonych przez GUS spisach rolnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie pracy Referatu,
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu danych w wykazie o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie w zakresie pracy Referatu.
Metryczka publikacji