Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Klimatu

Kierownik: Tomasz Hoppe

ul. Kartuska 32/34  
80-104 Gdańsk
pokój nr 15
tel.: +48 58 768 8220
e-mail: tomasz.hoppe@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • ocena stanu Miasta w aspekcie zagrożeń w wyniku zmian klimatycznych,
 • ocena wrażliwości i potencjału adaptacyjnego Miasta na zmiany klimatu,
 • nadzór nad realizacją Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) Gdańska do zmian klimatu,
 • monitoring, ewaluacja i aktualizacja MPA,
 • koordynacja działań adaptacji do zmian klimatu w kwestii gospodarki wodnej, bioróżnorodności, ochrony zasobów środowiska, stanu jakości powietrza,
 • identyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia odporności Miasta na zagrożenia klimatyczne,
 • prowadzenie i koordynowanie pracy Forum MPA oraz Komisji Eksperckiej MPA,
 • współpraca z partnerami zagranicznymi, w tym podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych partnerów – w zakresie działania Referatu,
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w tematach realizowanych przez Referat oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania realizowane w zakresie pracy Referatu,
 • udzielanie dotacji podmiotom zewnętrznym na: zadania z zakresu zagospodarowania wód opadowych i wykonania ogrodów deszczowych, zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (likwidacja zbiorników bezodpływowych, przyłączenia do kanalizacji), wymianę pokryć dachowych azbestowych na inne,
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem merytorycznym i organizacyjnym nad Fundacją „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej w zakresie zadań statutowych,
 • prowadzenie monitoringu śródlądowych wód powierzchniowych na terenie Gdańska,
 • ustalanie i pobieranie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem merytorycznym i organizacyjnym nad Fundacją „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej w zakresie zadań statutowych,
 • opracowywanie i wdrażanie planu poprawy stanu powietrza,
 • wydawanie zaświadczeń, wyciągów i odpisów z rejestru sprzętu pływającego o długości do 24 m,
 • rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,

 • przyjmowanie wniosków od organizatora kąpieliska o umieszczenie w wykazie kąpielisk,
 • przygotowywanie projektów uchwał, obejmujących wykaz planowanych kąpielisk, bądź miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 • współpraca z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie: przedstawiania informacji o liczbie kąpielisk, przyczynach zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego, przekazywania informacji zawartych w ewidencji kąpielisk, przyjmowania informacji dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli oraz zakazu kąpieli,
 • przekazywanie społeczeństwu informacji o jakości wody w kąpielisku w przypadku stwierdzonych zagrożeń, zakazie lub tymczasowym zakazie kąpieli,
 • informowanie konsumentów o jakości wody do spożycia,
 • naliczanie i opłacanie podatku za grunty położone w gminie Kolbudy i Pruszcz Gdański, wykupione przez Gdańsk pod strefę ochronną ujęcia wody „Straszyn”,
 • realizacja polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno–ściekowej, ochrony zasobów i jakości wód, ochrony przeciwpowodziowej poprzez planowanie, opiniowanie, wdrażanie działań proekologicznych w tym zakresie,
 • realizacja innych zadań z zakresu gospodarki wodno–ściekowej objętych budżetem Wydziału,
 • wydawanie kart wędkarskich,  łowiectwa podwodnego i legitymacji Społecznych Strażników Rybackich;

 • realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych, w tym:

  • podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi,
  • nadzór nad realizacją przez właścicieli obowiązku podłączania budynków do nowo wybudowanych sieci sanitarnych, a w przypadku niewykonywania obowiązku wydawanie decyzji nakazujących podłączenie,
  • ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem,
  • wydawanie decyzji w sprawie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi zorganizowane przez Miasto w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • nakładanie w drodze decyzji administracyjnej kar pieniężnych na podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za przekazanie po terminie sprawozdania oraz przekazanie nierzetelnego sprawozdania,
  • prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielonych/cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz uzupełnianie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w tym zakresie,
Metryczka publikacji