Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Formularze do pobrania:

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub podmiot prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości, na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy wnioskodawcy - wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych informacji:

 • Informacji o ktorych mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis(76.61 KB)
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (22.92 KB)

lub

 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (21.19 KB)

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: https://www.epuap.gov.pl/.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie dotacji,                                                                                                                                                                    Celem rozliczenia dotacji po zrealizowaniu zadania w terminie określonym w umowie wnioskodawca składa:
 2. wniosek o rozliczenie dotacji,
 3. rachunki lub faktury, wystawione na wnioskodawcę, dokumentujące poniesione wydatki,
 4. specyfikację do rachunku/faktury, czyli dokument zawierający rozszerzone dane dotyczące przedmiotu rachunku/faktury, podpisaną przez wystawcę - w przypadku, gdy na rachunku/fakturze nie zostały jednoznacznie określone wydatki kwalifikujące się do objęcia dotacją,
 5. dowody zapłaty w przypadku płatności przelewem,
 6. kserokopię umowy z Gdańskimi Wodociągami S.A. na odbiór ścieków,
 7. podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  jest zobowiązany przedstawić:
  1. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w w/w okresie ,
  2. informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis .

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
 • Wnioski należy składać w terminie od dnia 2 stycznia do 15 października roku kalendarzowego.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

 

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska -  Referat Klimatu
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba Wydziału Środowiska: ul. Kartuska 32/34
tel. 58 768 82 31, 58 768 82 28

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Inne informacje:

Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku przed rozpoczęciem realizacji zadania. Pozytywna ocena wniosku o udzielenie dotacji stanowi podstawę do zatwierdzenia wniosku do realizacji i zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Wnioskodawca podpisując umowę, zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia i jego rozliczenia w terminie i na zasadach w niej określonych.

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
 4. przedsiębiorcy, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad – jednorazowa dotacja w wysokości 100% wydatków na zadanie ale nie więcej niż:

 1. 3 000 zł – za podłączenie nieruchomości, z której ścieki odprowadzane były do zbiornika bezodpływowego na ścieki,
 2. 4 000 zł – za podłączenie nieruchomości, z której ścieki odprowadzane były do przydomowej oczyszczalni ścieków,
 3. dodatkowo 3 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków, co wymaga zastosowania pompy.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.
Dofinansowaniem objęte będą wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia, którego rozpoczęcie nastąpi nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę. Wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie stanowią kosztów kwalifikowanych. Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

Metryczka publikacji