Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Formularze do pobrania:

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub podmiot prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości, na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy wnioskodawcy - wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych informacji:

lub

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie dotacji,
 2. kserokopie rachunków lub faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki (oryginały należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 3. kserokopia umowy z Saur Neptun Gdańsk S.A.  na odbiór ścieków (oryginał należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 4. oświadczenie (według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku), że pozostali współwłaściciele wyrazili zgodę na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
  i wypłatę dotacji wnioskodawcy,
 5. podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  jest zobowiązany przedstawić:
  1. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w w/w okresie ,
  2. informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis .

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
 • Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.
 • Wnioski nie rozpatrzone w roku, w którym zostały złożone - podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

 

 

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska -  Referat Klimatu
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba Wydziału Środowiska: ul. Kartuska 32/34
tel. 58 768 82 07

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Inne informacje:

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad – jednorazowa dotacja w wysokości 100% wydatków na zadanie ale nie więcej niż:

 1. 3 000 zł – za podłączenie nieruchomości, z której ścieki odprowadzane były do zbiornika na ścieki,
 2. 4 000 zł – za podłączenie nieruchomości, z której ścieki odprowadzane były do przydomowej oczyszczalni ścieków,
 3. dodatkowo 3 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków, co wymaga zastosowania pompy.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.
Dotacją objęte są  wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym  złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

Metryczka publikacji