Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Dom Pomocy Społecznej "Ostoja"

80-628 Gdańsk, ul. Hoża 4
tel.: (58) 307 09 22
tel.: (58) 308 95 91
fax: (58) 320 15 07
e-mail: ostoja@dpsostoja.gda.pl
www.dpsostoja.gda.pl

Status prawny jednostki i przedmiot działalności:

Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska, o zasięgu gminnym, finansowaną w formie jednostki budżetowej.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska, przy Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W związku ze zmianą decyzji Wojewody Pomorskiego Nr PS-IV.9423.2.4.2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Gdańsku, przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych i posiada 60 miejsc, w tym:

 • 20 miejsca dla osób w podeszłym wieku, w tym 2 miejsca czasowego pobytu,
 • 40 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

W strukturze Domu działa Dzienny Dom Pomocy Społecznej, do którego uczęszcza 50 seniorów ze środowiska lokalnego.

Na bazie Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" powstało również Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym, będące odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby seniorów zamieszkujących dzielnicę Stogi  i Przeróbka. Jego zadaniem jest zwiększenie oferty pomocowej dla osób starszych ze środowiska lokalnego oraz ich rodzin poprzez działania:

 1. Wspierające seniorów - Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora "Ostoja".
 2.  Informacyjno - konsultacyjne oraz poradnictwo w sytuacjach kryzysowych - Punkt Informacji oraz Pomocy w Kryzysie.
 3. Wspierające rodziny opiekujące się swoimi bliskimi - Miejsca czasowego pobytu.
 4. Opiekuńcze, edukacyjne oraz terapeutyczne dla dzieci - w ramach współpracy międzypokoleniowej.

Kierownictwo jednostki:

Dyrektor: Bartosz Zieliński

Kierownik Działu Opieki i Rehabilitacji: Dorota Cieślikiewicz
Główny Księgowy: Brygida Krause

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

 • uchwała Nr XLII/1512/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Gdańska - Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Gdańsku, przy ul. Hożej 4,
 • uchwała XXVI/828/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 8 lipca 2004 r., zmieniona uchwałą Nr XIX/470/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie realizacji celów Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015,
 • uchwała Nr LII/1786/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu domowi pomocy społecznej o zasięgu gminnym w Gdańsku, zmieniona uchwałą  Nr XXXIX/1122/09 Rady Miasta Gdańska   z dnia  27 sierpnia 2009 r. oraz uchwałą  Nr V/31/10  z dnia 23 grudnia 2010 r.   
 • zarządzenie Nr 1419/06 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Gdańsku, zmienionego zarządzeniem Nr 1236/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 sierpnia 2009 r. oraz zarządzeniem Nr 1889/10 z dnia  14 grudnia 2010 r.
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.  w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.  Nr 217, poz. 1837),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U.  z  2006 r. Nr 139,   poz. 992,  z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r.  Nr 127,  poz. 721),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r.  Nr 164,  poz. 1027,  z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  Nr 111, poz. 535, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych  (Dz. U.  Nr 157,  poz. 1240, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r.  Nr 152,  poz. 1223, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759,  z późn. zm.). 

Oferty pracy oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Gdańsku

Dyrektor Jednostki przyjmuje w ramach skarg i interwencji w czwartek w godzinach od 10.00 do 12.00.


Budżet Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" na 2022 r.  wynosi 4 055 148,00 zł

Budżet Dziennego Domu Pomocy na  2022 r. wynosi  929 320,00  zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w 2022 r. wynosi: 5 359,53 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika Dziennego Domu Pomocy w 2022 r. wynosi: 1 383,46 zł.

 

Sprawozdanie finansowe DPS "Ostoja" (dokumenty do pobrania): 

BilansMF-2020.fr3 (160.53 KB)

RachunekZyskowIStrat-2020.fr3 (146.23 KB)

Załącznik 2 część 1 (178.66 KB)

Załącznik 2 część 2 (227.2 KB)

ZestawZmianWFunduszu-2020.fr3 (148.12 KB)

Plan zamówień publicznych DPS "Ostoja" na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r. (41.45 KB)

 

 

 

 

Metryczka publikacji