BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Formularze do pobrania:


Uwaga: Wzory formularzy obowiązujących w latach ubiegłych, wraz załącznikami - patrz niżej.

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości i kserokopia aktu notarialnego.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wystawienie decyzji wymiarowej następuje w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2-ch miesięcy.

Organ podatkowy doręcza decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 251
tel.: +48 58 323 62 51

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WG PEŁNEJ NAZWY ULICY * ZACZYNAJĄCYCH SIĘ OD LITER
pok. 252 ( tel.: 58 323 62 52 ) - D, J, N, T, W, Ż, Ź, i Brygady, II Brygady
              ( tel.: 58 323 66 55 ) - B,  E, F, Ł, O, P, U, Z
              ( tel.: 58 323 65 52 ) - A, M, R, S, Sz, 11 Listopada, 3 Maja, 3 Brygady Szczerbca
              ( tel.: 58 323 66 52 ) - C, G, H, I, K, L

*np. Marsz. Ferdynanda Focha

Tryb odwoławczy:

Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201).

Inne informacje:

Wzory formularzy informacji na podatek od nieruchomości obowiązujących w latach ubiegłych, wraz z załącznikami.

Procedura w języku migowym

metryczka publikacji