Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej - www.gov.pl. Formularz złożony w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – wzór formularza przeznaczony jest do wypełnienia komputerowego i umożliwia jego zapis do pliku PDF.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, który wydał dowód. Zawiadomienie składa się w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego organ gminy wydaje na żądanie i wysyła pocztą na adres korespondencyjny podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie i ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Organ gminy unieważnia dowód osobisty zgłoszony jako utracony lub uszkodzony z dniem zgłoszenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

- nie dotyczy -

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
tel.: 58 323 63 72, 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 671),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2798)

Inne informacje:

Do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego w formie dokumentu elektronicznego przez pełnomocnika załącza się dokument elektroniczny zawierający pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
Dokonując zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego należy dokument ten przekazać pocztą lub osobiście.

Jeżeli dowód osobisty został utracony - zgłoś to w banku nawet jeżeli nie masz konta bankowego. Szczegółowe informacje dotyczące zastrzegania dokumentów i kart płatniczych znajdują się na stronie:

Metryczka publikacji