Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można dokonać również drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak zgłosić nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych

Wymagane dokumenty:

Osoba, której została skradziona tożsamość, zgłasza ten fakt osobiście w organie dowolnej gminy, w celu unieważnienia dowodu osobistego. Składając formularz, należy przedstawić potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Zawiadomienie składa się w formie pisemnej. Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych powoduje unieważnienie dowodu osobistego.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 7, 8, 9, 10, 11

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu 58 524 45 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 1, 2, 3

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu 58 524 45 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu 58 524 45 00

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
tel. 58 323 63 72, 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2020 r. poz. 31)

Inne informacje:

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

Unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać.

Organem uprawnionym do prowadzenia dochodzeń jest Policja.

Podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłoś w banku nawet jeżeli nie masz konta bankowego. Szczegółowe informacje dotyczące zastrzegania dokumentów i kart płatniczych znajdują się na stronie:

Metryczka publikacji