Wydanie dowodu osobistego dla dziecka poniżej 12 roku życia

Zdjęcie:

przykłady prawidłowych zdjęć

Prawidłowe zdjęcie
Prawidłowe zdjęcie

zobacz pełną informację jak powinno być prawidłowo wykonane zdjęcie

 • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia
 • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty.

 

Złóż wniosek przez Internet:

Złóż wniosek przez platformę ePUAP

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • dekret opiekuńczy wydany przez sąd jeżeli wniosek o wydanie dokumentu składany jest przez opiekuna prawnego dla podopiecznego,
 • dowód osobisty rodzica/opiekuna,
 • dowód osobisty dziecka jeżeli był wydany,
 • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki) lub skrócony polski akt urodzenia

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka poniżej 12 roku życia można złożyć osobiście w siedzibie organu gminy lub przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej - www.gov.pl

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Przy osobistym składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Jeżeli wniosek o wydanie dowodu osobistego składany był elektronicznie przez platformę gov.pl to przy odbiorze dokumentu wymagana jest obecność dziecka powyżej 5 roku życia. Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Od dzieci poniżej 12 roku życia nie są pobierane odciski palców.

Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu 58 524 45 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu 58 524 45 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 1, 2, 3, 4

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu 58 524 45 00

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
tel. 58 323 63 72, 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 671)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1831 )

Inne informacje:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.


Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Metryczka publikacji