Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

 -nie dotyczy-

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek o udostępnianie danych w trybie jednostkowym można przesłać drogą elektroniczną przez portal gov.pl. Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Na stronie nie ma dedykowanego formularza do tej procedury. Najlepiej zatem wystąpić poprzez pismo ogólne i załączyć wypełniony wniosek

Wyślij pismo ogólne do urzędu

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika) Zapłać

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy uiścić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat) Wykaz placówek PEKAO S.A.
 • w opłatomatach znajdujących się w Zespołach Obsługi Mieszkańców:

  Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,

  Gdańsk, ul. Wilanowska 2,

  Gdańsk, ul. Partyzantów 74,

  Gdańsk, ul. Milskiego 1,

  Gdańsk, ul. Żaglowa 11.

 

na rachunek bankowy:
    Urząd Miejski w Gdańsku
    80-803 Gdańsk
    ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych z Rejestru Dowodów Osobistych wynosi 31,00 zł.
Opłatę tą należy wnieść za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat) Wykaz placówek PEKAO S.A.
 • w opłatomatach znajdujących się Zespołach Obsługi Mieszkańców:

  Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,

  Gdańsk, ul. Wilanowska 2,

  Gdańsk, ul. Partyzantów 74,

  Gdańsk, ul. Milskiego 1,

  Gdańsk, ul. Żaglowa 11.

 • płatność on-line ( prowizja 1 zł) Zapłać on-line

 

na rachunek bankowy:
    Urząd Miejski w Gdańsku
    80-803 Gdańsk
    ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta:  97 1240 1268 1111 0010 3877 3717
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za udostępnienie danych ....")
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103

tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40

tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
punkt informacji

tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58 323 63 69
fax.: 58 323 66 72

e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 671)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 )
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. z 2015 r. poz.1604 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat z udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  ( Dz.U. z 2016 r. poz.319 )

 

Inne informacje:

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dowodu lub dane dotyczące jednej osoby.

 

Metryczka publikacji