Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

 -nie dotyczy-

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej - www.gov.pl. Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Złóż wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
5,00 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę Zapłać
17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika) Zapłać

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłatę skarbową należy uiścić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat) Wykaz placówek PEKAO S.A.
 • w opłatomatach znajdujących się Zespołach Obsługi Mieszkańców:

  Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,

  Gdańsk, ul. Wilanowska 2,

  Gdańsk, ul. Partyzantów 74,

  Gdańsk, ul. Milskiego 1,

  Gdańsk, ul. Żaglowa 11.

 

na rachunek bankowy:
   Urząd Miejski w Gdańsku
   80-803 Gdańsk
   ul. Nowe Ogrody 8/12
 
Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

 

Opłaty administracyjne:

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z wydaniem jednego dowodu osobistego wynosi - 31,00 zł.
Opłatę tą należy wnieść za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat) Wykaz placówek PEKAO S.A.
 • w opłatomatach znajdujących się Zespołach Obsługi Mieszkańców:

  Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,

  Gdańsk, ul. Wilanowska 2,

  Gdańsk, ul. Partyzantów 74,

  Gdańsk, ul. Milskiego 1,

  Gdańsk, ul. Żaglowa 11.

 • płatność on-line ( prowizja 1 zł) Zapłać on-line

 

na rachunek bankowy:
   Urząd Miejski w Gdańsku
   80-803 Gdańsk
   ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta:  97 1240 1268 1111 0010 3877 3717
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za udostępnienie danych ....")
Dowód wpłaty należy  dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103

tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40

tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
punkt informacji

tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58 323 63 69
fax.: 58 323 66 72

e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 671)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 poz. 735 )
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1604 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat z udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 319 )

Inne informacje:

Organ gminy udostępnia dokumentację związaną z dowodami osobistymi, znajdującą się w jego posiadaniu.

Metryczka publikacji