Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat ds. Rad Dzielnic

Kierownik: Paweł Kordowski
parter, pokój nr 34
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-8033 Gdańsk
tel. (+48 58) 323 60 34
e-mail: pawel.kordowski@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta wspomagające rady dzielnic w realizacji ich zadań statutowych, w szczególności organizowanie i prowadzenie spotkań, zespołów roboczych, procesów konsultacyjnych
 • prowadzenie punktu konsultacyjno-kontaktowego dla radnych dzielnic
 • obsługa organizacyjno-merytoryczna rad i zarządów dzielnic, a w szczególności:
  • prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał rad dzielnic
  • wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad zgodnością uchwał z prawem
  • kierowanie uchwał do realizacji właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym Miasta wraz z monitoringiem udzielania odpowiedzi,
  • wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe
 • wsparcie w planowaniu i konsultowaniu zadań realizowanych ze środków finansowych dzielnic
 • przyjmowanie i koordynowanie wniosków rad dzielnic dot. realizacji zadań ze środków statutowych dzielnic
 • obsługa projektów i inicjatyw rad dzielnic w obszarze integracji i inicjatyw dla mieszkańców
 • organizowanie spotkań Prezydenta w dzielnicach oraz koordynowanie realizacji ustaleń i postanowień
 • organizowanie posiedzeń Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic oraz monitorowanie realizacji postanowień
 • budowanie sieci współpracy pomiędzy radnymi Miasta, a radami dzielnic oraz pomiędzy samymi radami dzielnic w celu uwspólniania polityki rozwojowej dzielnic
 • podejmowanie i koordynowanie działań wspierających działalność rad dzielnic, a w szczególności monitorowanie współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta
 • koordynowanie działań edukacyjno – informacyjnych dotyczących zasad funkcjonowania samorządu, w tym organizowanie szkoleń oraz warsztatów dla rad dzielnic
 • wsparcie w obsłudze stron internetowych rad dzielnic na portalu gdansk.pl oraz obsługa strony BIP poświęconej radom dzielnic
 • koordynowanie innych spraw organizacyjnych dotyczących rad dzielnic
 • współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów.
Metryczka publikacji