Referat Ekonomiczny

Kierownik: Łukasz Wroński
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 152
tel.: +48 58 323 61 61
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

 • Wykonywanie zadań związanych  z nadzorem nad Gdańskimi Nieruchomościami, Gdańskim Ogrodem Zoologicznym, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych;
 • Udział w przygotowywaniu i opiniowaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki komunalnej realizowanej odpowiednio przez Wydział oraz jednostki podległe;
 • Kontrola i ocena realizacji zakresu finansowego planów Wydziału i nadzorowanych jednostek oraz analiza ich sytuacji finansowo-ekonomicznej;
 • Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć z zakresu gospodarki komunalnej oraz opracowywanie propozycji wysokości cen za usługi komunalne w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów remontu nieruchomości wspólnej, w której Miasto posiada udziały;
 • Rozpatrywanie wniosków i odwołań dłużników z lokali mieszkalnych i użytkowych w sprawie rozkładania na raty, odraczania terminu spłaty lub umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta oraz wnioskowanie o umorzenie pozostałych należności pobieranych przez jednostkę Urząd Miejski w Gdańsku, z wyjątkiem zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Koordynowanie i przygotowywanie w zakresie finansowo-ekonomicznym porozumień komunalnych;
 • Koordynowanie wieloletnich planów remontowych i inwestycyjnych w zakresie działania Wydziału;
 • Koordynowanie i prowadzenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie zadań Wydziału;
 • Planowanie, realizacja i prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w zakresie gospodarki komunalnej;
 • Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, przekazywaniem i weryfikowaniem rozliczenia dotacji przedmiotowych objętych budżetem Wydziału;
 • Weryfikacja nie wykorzystanych dotacji przyznanych podległym jednostkom oraz ich egzekwowanie;
 • Kontrolowanie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w nadzorowanych jednostkach;
 • Koordynowanie i inicjowanie polityki czynszowej Miasta;
 • Przeprowadzanie analiz:
  • wpływów z czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Miasta,
  • wydatków związanych z eksploatacją i remontami budynków komunalnych,
  • wpływów i wydatków Miasta z tytułu posiadanych udziałów w nieruchomościach wspólnych,
  • materiałów finansowo-ekonomicznych spółek gospodarki komunalnej;
 • Opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych objętych budżetem Wydziału;
 • Analiza dokumentów, w tym finansowych, jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie zleconym przez Zastępcę Prezydenta;
 • Wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Analizowanie danych i sprawozdań przekazywanych przez Gdańskie Nieruchomości z zakresu gospodarki administrowanymi nieruchomościami;
 • Opracowywanie założeń polityki Miasta w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi, w tym lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, oraz aktualizowanie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta”,
 • Rekomendowanie optymalnych rozwiązań rozwoju budownictwa mieszkaniowego;
 • Opiniowanie planów inwestycyjnych miejskich spółek mieszkaniowych w zakresie potrzeb mieszkaniowych Miasta;
 • Opracowywanie założeń do wieloletnich planów remontowych, modernizacyjnych oraz rozbudowy komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 • Analiza możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w zakresie lokali socjalnych i zamiennych,
 • Inicjowanie przedsięwzięć poprawiających warunki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i podnoszących jakość zamieszkania, w tym partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy;
 • Udzielanie ulg w spłacie kar pieniężnych, nakładanych na przedsiębiorców:
  • za nieterminowe złożenie, przekazanie nierzetelnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  Udzielanie ulg w spłacie kar pieniężnych, nakładanych na podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
  • za nieterminowe złożenie, przekazanie nierzetelnego sprawozdania;
 • Sprawowanie nadzoru finansowego nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym planowanie budżetu, sprawozdanie z budżetu oraz sporządzanie analiz dot. wykonywania budżetu;
 • Opiniowanie pod względem finansowo-ekonomicznym przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • Dokonywanie pod względem ekonomicznym corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
Metryczka publikacji