Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Ekonomiczny

Kierownik: Łukasz Wroński
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 152
tel.: +48 58 323 61 61
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • wykonywanie działań związanych z nadzorem nad Gdańskimi Nieruchomościami, Gdańskim Ogrodem Zoologicznym, w zakresie spraw ekonomiczno – finansowych
 • udział w przygotowywaniu i opiniowaniu planów rzeczowo – finansowych z zakresu gospodarki komunalnej realizowanej odpowiednio przez Wydział oraz jednostki podległe
 • kontrola i ocena realizacji zakresu finansowego planów Wydziału i nadzorowanych jednostek oraz analiza ich sytuacji finansowo – ekonomicznej
 • opracowywanie propozycji wysokości cen za usługi komunalne, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów remontu nieruchomości wspólnej, w której Miasto posiada udziały
 • rozpatrywanie wniosków i odwołań dłużników z lokali mieszkalnych i użytkowych w sprawie rozkładania na raty, odraczania terminu spłaty lub umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta oraz wnioskowanie o umorzenie pozostałych należności pobieranych przez jednostkę Urząd Miejski w Gdańsku, z wyjątkiem zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • koordynowanie i przygotowywanie w zakresie finansowo – ekonomicznym porozumień komunalnych
 • koordynowanie wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie działania wydziału
 • koordynowanie i prowadzenie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie zadań Wydziału
 • planowanie, realizacja budżetu i prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w zakresie gospodarki komunalnej
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, przekazywaniem i weryfikowaniem rozliczenia dotacji objętych budżetem wydziału oraz egzekwowaniem niewykorzystanych dotacji
 • kontrolowanie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w nadzorowanych jednostkach
 • koordynowanie i inicjowanie polityki czynszowej Miasta
 • przeprowadzanie analiz:
  • wpływów z czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta
  • wydatków związanych z eksploatacją i remontami budynków komunalnych
  • wpływów i wydatków Miasta z tytułu posiadanych udziałów w nieruchomościach wspólnych
  • materiałów finansowo – ekonomicznych spółek gospodarki komunalnej
 • opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych objętych budżetem Wydziału
 • analiza dokumentów, w tym finansowych, jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie zleconym przez Zastępcę Prezydenta
 • wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • analizowanie danych i sprawozdań przekazywanych przez Gdańskie Nieruchomości z zakresu gospodarki administrowanymi nieruchomościami
 • opracowywanie założeń polityki Miasta w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi, w tym lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz aktualizowanie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta”
 • rekomendowanie optymalnych rozwiązań rozwoju budownictwa mieszkaniowego
 • opiniowanie planów inwestycyjnych miejskich spółek mieszkaniowych w zakresie potrzeb mieszkaniowych Miasta
 • opracowywanie założeń do wieloletnich planów remontowych, modernizacyjnych oraz rozbudowy komunalnych zasobów mieszkaniowych
 • inicjowanie przedsięwzięć poprawiających warunki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i podnoszących jakość zamieszkania, w tym partnerstwo publiczno – prywatne i inne formy
 • udzielanie ulg w spłacie kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. j oraz lit. k
 • sprawowanie nadzoru finansowego nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym planowanie budżetu, sprawozdanie z budżetu oraz sporządzanie analiz dotyczących wykonania budżetu
 • opiniowanie pod względem finansowo – ekonomicznym przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • dokonywanie pod względem ekonomicznym corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 • obsługa finansowa zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta dotyczących:
  • porozumień międzygminnych zawartych z Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy i Gminą Żukowo w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego
  • udziału Miasta w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.
Metryczka publikacji