Biuro Zamówień Publicznych

Zdjęcie dyrektora Biura Zamówień Publicznych Marka Komorowskiego
Dyrektor: Marek Komorowski

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 129
nr wew. 6129
tel.: +48 58 323 61 59
fax: +48 58 323 65 29

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: bzp@gdansk.gda.pl

Zadania Biura

 •  przygotowywanie i przeprowadzanie w Urzędzie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO,
 •  przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań na dostawy i usługi zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, EBOiR, Banku Światowego oraz innych organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych,
 •  przeprowadzanie postępowań zmierzających do wyboru wykonawców dostaw i usług w trybach szczególnych, przewidzianych w innych ustawach, w tym w szczególności dot. partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie,
 • opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych w Urzędzie oraz jego bieżąca aktualizacja,
 • opracowywanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro, realizowanych przez wydziały,
 • prowadzenie ewidencji udzielonych przez Miasto zamówień publicznych, w tym gromadzenie informacji o:

          - planowanych zamówieniach publicznych,
          - zawartych umowach z zakresu zamówień publicznych,
          - podmiotach realizujących zamówienia publiczne,
          - realizacji zamówień publicznych.

 • opracowywanie rocznego sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Gdańsku,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie,
 • administrowanie informacjami z zakresu zamówień publicznych przekazywanymi za pośrednictwem internetu, w tym ogłoszeniami o przetargach,
 • administrowanie systemem aukcji elektronicznej w Urzędzie,
 • przeprowadzanie doraźnych kontroli zamówień publicznych udzielanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
 • upowszechnianie informacji związanych z zamówieniami publicznymi oraz procedurami przetargowymi Unii Europejskiej,
 • opiniowanie materiałów i programów szkoleń wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych,
 • wydawanie opinii w zakresie prawidłowości zastosowania trybu postępowania o zamówienie publiczne,
 • współpraca z Biurem Kontroli w zakresie kontroli zamówień publicznych udzielanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
 • przeprowadzanie postępowań związanych z ubezpieczeniem majątku Miasta,
 • prowadzenie spraw ubezpieczenia majątku Urzędu.

W realizacji zadań Biuro współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz gminami gdańskiego obszaru metropolitalnego.

Metryczka publikacji