BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

XXXIV sesja Rady Miasta Gdańska 31.01.13.

Styczniowa sesja rozpoczęła się od komunikatu Bogdana Oleszka, przewodniczącego Rady Miasta Gdańska w sprawie sprawozdań oraz planów pracy komisji stałych RMG. Rada Miasta Gdańska podjęła 19 uchwał.

Maciej Lisicki, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej przedstawił radnym krótką informację na temat wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwały czynszowej.

FINANSE

Następnie radni uchwalili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2013-2040. Teresa Blacharska, skarbnik miasta, wskazała, że zmiana dotyczy tylko jednego przedsięwzięcia tj. budowy szkoły w Kokoszkach.

Radni zdecydowali też o udzieleniu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku. Jak powiedział Tomasz Lechowicz, dyrektor Wydziału Skarbu nieruchomość położona we Wrzeszczu w rejonie Kolonii Żeńcy i Kolonii Uroda jest oddana na potrzeby sportu. Radni podjęli też uchwałę  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Radni  zmienili też uchwałę nr IX/107/11 w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdańska niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Miasta Gdańska.  

PLANY ZAGOSPODAROWANIA

W trakcie obrad radni uchwalili także  dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Ujeścisko rejon ulic Dąbrówki i Królowej Jadwigi oraz Stogi Portowe - torowisko w rejonie Nabrzeża Przemysłowego.

Ponadto, zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj.: Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża i Matemblewo rejon ulicy Matemblewskiej 40.

Radni zdecydowali też o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego.

KULTURA

W dalszej części obrad radni zdecydowali też o nadaniu nowego Statutu Europejskiemu Centrum Solidarności oraz wprowadzili zmiany w zapisach dotyczących zasad finansowania tej instytucji.

Miejscy rajcy wyrazili także zgodę na połączenie dwóch  placówek bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku: Filii nr 22 (Piastowskiej 90E ) z Filią nr 9. (Jagiellońska 8). Jednym z głównych celów jest stworzenie nowoczesnych centrów bibliotecznych będących nie tylko miejscem udostępniania zbiorów, ale także centrum informacji, miejscem spotkań i aktywnego uczestnictwa kulturze. Jak mówiła Anna Czekanowicz, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury - nie zmieni się liczba etatów, a wydłużone zostaną godziny pracy placówki oraz o jeden dzień w tygodniu będzie dłużej otwarta. 

SPRAWY SOCJALNE

Radni zatwierdzili też projekt „Z angielskim i ICT na Ty” dla osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 6 miesięcy.

Rada Miasta przyjęła też roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Jak powiedziała, Ewa Kamińska, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej - stawka za prace społecznie użyteczne organizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej wzrośnie do 7,7 zł za godzinę.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

metryczka publikacji