BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

XXIX sesja Rady Miasta Gdańska 30.08.12.

Sierpniowa sesja Rady Miasta Gdańska rozpoczęła się od komunikatu Bogdana Oleszka, przewodniczącego Rady Miasta Gdańska w sprawie Dnia Otwartego Rady, który odbędzie się 8 września. Przewodniczący poinformował też, że w Radzie Miasta doszło do zmiany szefa Klubu PiS. Z dniem 30 sierpnia Wiesława Kamińskiego zastąpił na tym stanowisku Grzegorz Strzelczyk.

Następnie Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej zaprezentował wyniki Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2012,. W tym niezależnym i bardzo prestiżowym rankingu Gdańsk zajął pierwsze miejsce.

W dalszej części obrad radni zatwierdzili zmiany w budżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2040. Jak poinformowała Teresa Blacharska, skarbnik miasta, 28 sierpnia wpłynęła dotacja na trasę Słowackiego w wysokości 159 mln zł i w związku z tym miasto zrezygnowało z emisji obligacji.

W trakcie obrad radni podjęli też uchwałę o wyodrębnienia na rok 2013 środków finansowych na działalność statutową rad dzielnic i osiedli oraz upoważnili Prezydenta do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta za 2012 rok. Radni zdecydowali o przeznaczeniu miliona złotych na realizację wspólnych projektów kulturalnych z Województwem Pomorskim. Projekty realizowane w roku 2012 przez Państwowy Teatr „Wybrzeże”, Operę Bałtycką i Nadbałtyckie Centrum Kultury mają na celu zaangażowanie gdańskich instytucji kultury w prowadzenie wspólnej polityki kulturalnej Miasta.

Radni zdecydowali też, o nadaniu nowych statutów ośmiu instytucjom kultury tj. Cappelli Gedanensis, Gdańskiemu Archipelagowi Kultury, Polskiemu Chórowi Kameralnemu "Schola Cantorum Gedanensis, Instytutowi Kultury Miejskiej, Klubowi Żak, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańskiej Galerii Miejskiej i Miejskiemu Teatrowi Miniatura. Podjęto również uchwały zmieniające statuty Zarządowi Dróg i Zieleni oraz Metropolitalnemu Związkowi Komunikacyjnemu Zatoki Gdańskiej.

Rada Miasta Gdańska wyraziła też wolę objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Radni zdecydowali też o rewaloryzacji Parku Oruńskiego, by ratować jego zniszczoną zabytkową tkankę. Gdańscy rajcy uchwalili także cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Nowy Port rejon placu ks. Jana Gustkowicza, Kokoszki rejon ulicy Maszynowej, Kokoszki rejon ulic Azaliowej i Kalinowej, Stare Miasto - rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne. Ponadto, zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj.: Krakowiec w rejonie ulic Jodłowej i Sówki, Orunia rejon na wschód od ulicy Żuławskiej, rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha między węzłem Obwodnicy Południowej a ulicą Gościnną, Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej oraz Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II. Gdańscy rajcy zdecydowali też o zmianie uchwały nr XVI/244/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej. W trakcie obrad przyjęto uchwałę w sprawie nadania Alei Vaclava Havla w Gdańsku kategorii drogi powiatowej.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl


 

metryczka publikacji