BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

XLI sesja Rady Miasta Gdańska 29.08.13.

Podczas sesji 29 sierpnia br. Rada Miasta Gdańska 29 sierpnia br. jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku”. Gdańscy radni podjęli też uchwałę w sprawie upoważnienia prezydenta do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2013 rok.

W trakcie obrad Rada Miasta Gdańska uchwaliła zmiany w budżecie miasta i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2040. Jak mówiła Teresa Blacharska, skarbnik miasta, zmiany wynikały głównie z uzyskania 25 mln zł oszczędności i koniecznej korekty planu.

Rajcy uchwalili także dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: rejonu ulicy Polanki - Zachód III oraz Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej i Podleśnej. Radni zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Zabornia rejon ulicy tzw. Nowej Olchowej, Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej, Piecki Migowo - rejon ulic Myśliwskiej i Widok, Rudniki - Błonia rejon giełdy kwiatowej przy ulicy Miałki Szlak i Rzęsnej oraz Rudniki na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia.

Radni dokonali też zmiany uchwały nr XXXI/613/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Bysewskiej i Biologicznej.  Rajcy zdecydowali też, że o uhonorowaniu poety Mariana Hemara nazywając jego nazwiskiem ulicę we Wrzeszczu Górnym, położoną  na  południowy wschód od  ulicy  Karola Szymanowskiego.

Ponadto, radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 600.000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku. Radni wyrazili też wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje, spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna oraz spółce Hala Gdańsk-Sopot.

Rada Miasta Gdańska podjęła też uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska oraz zmienili uchwały: nr XXXV/1014/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wynagradzania nauczycieli oraz uchwałę nr XL/1183/09 z 29 października 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczycieli.

Gdańscy radni przegłosowali także uchwałę w sprawie projektu zmian Statutu Miasta Gdańska, który przewiduje ujednolicenie nazewnictwa jednostek pomocniczych Miasta Gdańska i przyjęciem dla wszystkich nazwy „dzielnica”.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

fot. Bartłomiej Borowczak / www.gdansk.pl

metryczka publikacji