BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Styczniowa sesja Rady Miasta Gdańska, czyli Heweliusz, wybory i plany zagospodarowania

VI sesja Rady Miasta Gdańska rozpoczęła się od informacji dr Grzegorza Szychlińskiego, który przekazał informacje na temat obchodów ?Roku Jana Heweliusza?. Po raz pierwszy cały kraj będzie obchodził święto Gdańszczanina.

Grzegorz Szychliński przypomniał, że słynny astronom i piwowar był przez 36 lat gdańskim radnym. ?Realizował swoje wielkie idee w okresie gdy w Gdańsku były i rozruchy, i wojna, i dwuletnie oblężenie miasta przez Szwedów?.

Danuta Janczarek, Sekretarz Miasta, poinformowała, że wybory do rad osiedli w Gdańsku odbędą się 8 maja br.

Finanse

Gdańscy rajcy zadecydowali o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037. Jak wyjaśniała Teresa Blacharska, skarbnik miasta, było to konieczne ze względu na uaktualnienie kwot, przyznanych jako dotacje z Unii Europejskiej na rewitalizację Dolnego miasta i Dolnego Wrzeszcza. W procesie tym jest przewidziany udział organizacji pozarządowych ze środków miasta.

   W związku ze zgłoszeniem przez urzędy skarbowe potrzeby zmiany inkasentów oraz wyznaczeniem trzech nowych osób w Urzędzie Miasta, które będą pobierać opłatę skarbową bez prowizji - radni zmienili uchwałę  w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Oliwa Górna

Radni  przegłosowali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa. Dzięki niemu możliwe będzie uzupełnienie brakującego fragmentu pierzei  nową zabudową usługowo-mieszkaniową ? wyjaśnia Marek Piskorski, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Wrzeszcz Aniołki

Radni uchwalili też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Aniołki rejon stadionu Lechii pomiędzy ulicami Traugutta i Smoluchowskiego. Jest tam planowana m.in. realizacja hotelu, parkingu wielopoziomowego na 700 miejsc, budynku biurowego oraz przebudowa istniejącego budynku MOSiR i budowa nowego układu drogowego.

Stare Miasto Osiek

Radni przychylili się też do wniosku Zakonu Braci Mniejszych OO Kapucynów  o zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy z 14 m na 16,5 m.  dla domu zakonnego przy Kościele p.w. św. Jakuba ul. Wałowa 28.

Krakowiec

Uchwalony został również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krakowiec ? wał wzdłuż Martwej Wisły ? pomiędzy ul. Steczka i ul. Zawiślańską. Wał będzie chronić ogródki działkowców przeniesionych do Krakowca z Letnicy.

Radni zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzenia czterech miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego: Zabornia ? szkoła w zespole?Dworu Krzyżowniki?; Łostowice rejon ulicy Ofiar Grudnia?70 i tzw. Nowej Świętokrzyskiej; Wrzeszcz ? Osiedle Strzyża ? rejon byłej piekarni ?Rogalik? pomiędzy nasypem kolejowym a aleją Grunwaldzką oraz Wrzeszcz Centrum rejon dworca kolejowego, ulicy Kilińskiego i ulicy Dmowskiego. Radni zdecydowali też o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Olszynka, ul. Zawodzie, działka 163.

Teren dla Politechniki

Radni wyrazili tez zgodę na udzielenie dla Politechniki Gdańskiej  99 % bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu, położonego w Gdańsku ? Wrzeszczu, przy ul. Romualda Traugutta, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska. Jak powiedziała, Halina Płonka, dyrektor  Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Gdańska - na dwóch hektarach powstaną nowe budynki  Wydziału Zarządzania i Ekonomi oraz jako pierwszy w Polsce (we współpracy z profesorami z USA) Wydział Inżynierii Wiedzy i Systemów Społecznych. Niezależnie powstać ma tam także Centrum Otwartego Oprogramowania.

Wsparcie kultury

Celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej  Muzeum Narodowemu w Gdańsku (wystawa ?Marian Kołodziej ? opera omnia?, wystawa ?Żydzi gdańscy. Teatr?, wystawa ?Materia światła i ciała?, wystawa ?Pomorze w grafice ? współczesna grafika gdańska?),   Nadbałtyckiemu Centrum Kultury  (Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, otwarcie Centrum św. Jana, konferencja ?Okno na świat?, Metropolia jest Okey),  Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (dwa koncerty w ramach ?Gdańskiego Lata Muzycznego?, cykl koncertów ?Chopin nad wodami Motławy?, cykl koncertów ?Muzyka w zabytkach Gdańska?, Koncert Papieski, wykonanie VIII Symfonii Mahlera), Teatrowi Wybrzeże (czwarta edycja Festiwalu ?Wybrzeże Sztuki?, premiera spektaklu ?Kasia z Heilbronu? Heinricha von Kleista, premiera komedii politycznej ?Rumors? Neila Simona, realizacja nowego spektaklu we współpracy z Teatrem Dada von Bzdulow oraz bieżąca eksploatacja spektaklu ?Czerwona trawa? w wykonaniu  Teatru Dada von Bzdulow) oraz  Państwowej Operze Bałtyckiej (premiera wieczoru baletowego ?Święto wiosny? w choreografii Izadory Weiss i ?Sen? w choreografii Wojciecha Misiuro, premiera baletu dla dzieci ?Kopciuszek? Gioacchino Rossiniego, prapremiera opery Elżbiety Sikory  ?Madame Curie?).

Jarmarki

W związku z zakończeniem się 7-letniej umowy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi, które były organizatorem Jarmarku Świętego Dominika i Bożonarodzeniowego -  radni zdecydowali , że nowego zarządcę wybierze Komisja ds. Wyboru i Nadzoru Organizatora Jarmarku.

Pozostałe sprawy

Ponadto, miejscy rajcy uchwalili, przejęcie na własność Gminy Miasta Gdańska pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania, zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia w 2011 roku kolejnej rodzinie repatriantów polskiego pochodzenia, dofinansowanie realizacji projektu: ?Kadra 2011? (w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) przez Powiatowy Urząd Pracy oraz ustaliła jednostkowe stawki kalkulacyjne dotacji przedmiotowych dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku. Rada Miasta przyjęła też do realizacji roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, a także określiła zadania, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku. Radni wystosowali też apel "w sprawie zaostrzenia kar wobec przestępców okaleczających i mordujących zwierzęta".

Mariusz Feliński

 

Fot. Na wizualizacji jedna z możliwych wersji zagospodarowania terenu w rejonie stadionu Lechii pomiędzy ulicami Traugutta i Smoluchowskiego.

 

 


 

Apel

Rady Miasta Gdańska

z dnia 13 stycznia 2011 roku

 

w sprawie zaostrzenia kar wobec przestępców okaleczających i mordujących zwierzęta

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 44  ust. 3 Statutu Miasta Gdańska  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300) oraz § 14 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu Rady Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIII/1551/10 z dnia 28 października 2010r.

 Rada Miasta Gdańska

oświadcza co następuje:

Wobec coraz częściej dochodzących do nas informacji o wzroście przemocy w stosunku do zwierząt i szczególnym okrucieństwie popełnianych przestępstw oraz nieadekwatnych  do czynów wyroków, My Radni Miasta Gdańska zwracamy się z apelem do Ministra Sprawiedliwości  o egzekwowanie kar wobec przestępców okaleczających i mordujących zwierzęta. Ubolewamy, że wyroki zapadające w tego typu sprawach są wydawane
w zawieszeniu. Żyjemy w XXI wieku, w kraju cywilizowanym, nie możemy więc tolerować sytuacji, w których ludzie dla zabawy znęcający się nad bezbronnymi zwierzętami,
w praktyce nie ponoszą żadnej kary. Ostatnio zaistniałe przypadki maltretowania zwierząt spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem społecznym,  my Radni Miasta Gdańska podpisując się pod tym apelem przyłączamy się do tego ruchu.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 

?
metryczka publikacji