BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Reagan, Bazylika, progi wyborcze, hot-spoty, kasyno i sprawiedliwy handel na lutowej sesji Rady Miasta Gdańska

VII sesja Rady Miasta Gdańska rozpoczęła się od krótkiej informacji przewodniczącego Bogdana Oleszka na temat setnej rocznicy urodzin Ronalda Reagana, Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.
Tadeusz Makulski z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu ?Trzeci Świat i My? przeprowadziło prezentację, z której wynikało, że ?miasto solidarności?  - po spełnieniu niezbędnych warunków - jako pierwsze w Polsce i pierwsze spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, może stać się miastem sprawiedliwego handlu.

Apel

Radni wystąpili także  z apelem o doprowadzenie do zwrotu zabytków bazylice Mariackiej w Gdańsku.  Apel  skierowany do  ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie, został przyjęty 33 głosami za, bez głosów sprzeciwu.

Obniżenie progu wyborczego

W związku z dążeniem do zwiększenia zaangażowanie mieszkańców Gdańska w funkcjonowanie gminy, radni jednogłośnie zdecydowali o obniżeniu progu frekwencji koniecznej dla uznania ważności wyborów rad jednostek pomocniczych. Aby ułatwić wyłonienie rad, próg został obniżony z 8 do 5 %. Zmienione zostały także godziny głosowania zamiast 6.00 - 20.00 głosować będzie można w godzinach 7.00 -21.00.

Finanse

Radni zatwierdzili też zmiany w budżecie miasta. Jak poinformowała Teresa Blacharska, skarbnik miasta, było to związane ze zwiększeniem dochodów w budżecie z 9 mln 904 889 zł na 10 mln 988 743 zł. Gdańscy rajcy zadecydowali o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037. Jak wyjaśniała Teresa Blacharska, było to konieczne ze względu na wprowadzenie trzech dodatkowych projektów tj. ?Zrównoważenie transportu w miastach Europy centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę międzynarodową?, projektu ?Przełam Bariery? oraz ?Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej ? etap III B?. 
Wprowadzono też zmiany w przedsięwzięciach  ?Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013?, ?Wielofunkcyjna Hala Sportowo ? Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi?, ?Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku?, ?Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR? i ?Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)?.
Od maja 2011 roku dochody miasta ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej będą większe, dzięki uchwalonej podwyżce biletów za przejazdy tramwajami i autobusami.
Maciej Lisicki, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej wyjaśniał, że większą podwyżką objęto jednorazowe bilety, by promować pasażerów regularnie korzystających z komunikacji miejskiej.

Uhonorowanie ks. Henryka Jankowskiego

Radni zdecydowali też o uczczeniu pamięci Honorowego Obywatela Miasta Gdańska,  zasłużonego kapelana Solidarności i wieloletniego proboszcza kościoła świętej Brygidy, ks. Henryka Jankowskiego. Z inicjatywą w tej sprawie wystąpiła Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska oraz zarząd gdańskiego regionu Solidarności. Imię zmarłego w zeszłym roku księdza Henryka Jankowskiego nadano Skwerowi sąsiadującemu z kościołem św. Brygidy.
Gdańsk 2016
Radni wyrazili też zgodę na powołanie miejskiej instytucji kultury pod nazwą ?Gdańsk 2016?, która ma pomóc w staraniach miasta o tytuł ESK i koordynować działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2016. Jak wyjaśniała Anna Czekanowicz, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, jest to jeden z etapów walki o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, wymagany przez Komisję Europejską.

Zabudowa Targu Siennego

W związku z projektem zagospodarowania Targu Siennego i Targu Rakowego radni zdecydowali o wyrażeniu woli zawiązania przez Gminę Miasta Gdańska spółki handlowej do zagospodarowania Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak mówił Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta miasta ds. polityki gospodarczej partnerem jest firma holenderska z udziałem kapitału amerykańskiego. W kapitale zakładowym Spółki miasto będzie miało 49% udziałów, a partner 51% udziałów.


Więcej hot-spotów

W ciągu najbliższych 12 miesięcy Gdańsk wzbogaci się o  100 punktów bezpłatnego Internetu. Hot-spoty pojawią się przede wszystkim w miejscach najczęściej uczęszczanych przez turystów - w parkach, na plażach, węzłach przesiadkowych, wzdłuż ciągów komunikacyjnych prowadzących do PGE Areny i w przyszłych strefach kibiców. W ciągu 3 lat na rozbudowę sieci przeznaczone ma być około 1,5 mln zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Radni  uchwalili także trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Oliwa Górna (rejon Doliny czystej Wody), Osowa (rejon ulic Junony i Hery), Śródmieście (rejon ulic Długie Ogrody) oraz zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia czterech miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego: Śródmieście (rejon Bramy Oliwskiej), Oliwa Górna (rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej), Krakowiec ? Górki Zachodnie (rejon ulic Kępnej i Stogi) oraz w rejonie ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej.

Użytki ekologiczne


Radni zdecydowali też  o ustanowieniu czterech użytków ekologicznych: ?Zielone Wyspy?,  Karasiowe Jeziorka? i ?Wydma w Górkach Zachodnich? (w rejonie ujścia Wisły Śmiałej) oraz ?Torfowisko Smęgorzyńskie?.


Kasyno


Rada Miasta Gdańska wyraziła także pozytywną opinię o zlokalizowaniu kasyna gry przy ulicy Szafarnia 6 w lokalu o powierzchni   310 m2  położonego na parterze apartamentowca w sąsiedztwie Mariny. Jak wyjaśnił Dmitris Skuras, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - będzie to ? po Gdyni i Sopocie - trzecia i ostatnia możliwa lokalizacja kasyna w województwie pomorskim.


Rada Oświatowa


Decyzją radnych powołana zostanie Gdańska Rada Oświatowa, działającą przy Radzie Miasta Gdańska na okres trwania jej kadencji. Jak wyjaśniała Ewa Kamińska, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Rada działała także w poprzedniej kadencji wydając w ciągu 3 lat 152 opinie, a także pisma z propozycjami zmian dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, z których wiele zostało uwzględnionych.


Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 


Apel

Rady Miasta Gdańska

Z dnia 17 lutego 2011 roku

 

w sprawie doprowadzenia do zwrotu zabytków Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §44 ust. 3 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010 r., Nr 119, poz. 2300) oraz §14 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu Rady Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIII/1551/10 z dnia 28 października 2010 r.

 

Rada Miasta Gdańska

oświadcza, co następuje:

 

Rada Miasta Gdańska zwraca się z apelem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zwrotu gotyckich zabytków należących do Bazyliki Mariackiej oraz ich wykreślenia z inwentarza muzealnego Muzeum Narodowego w Warszawie.

Podstawą apelu jest ciągłość instytucjonalna Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, która od 1343 roku nigdy nie przekazała prawa własności elementów gotyckiego wyposażenia. Podstawową zasadą ochrony dóbr kultury jest przywracanie i scalanie wybitnych zespołów o znaczeniu światowym, a takim niewątpliwie było wyposażenie gdańskiej Bazyliki Mariackiej.

Rada Miasta Gdańska konsekwentnie deklaruje wsparcie dla Bazyliki Mariackiej poprzez między innymi przywrócenie w przeszłości budynku i jego wyposażenia kościołowi rzymsko-katolickiemu oraz wielokrotne upominanie się o zwrot zabytków.

  

 Przewodniczący

          Rady Miasta Gdańska

   Bogdan Oleszek

metryczka publikacji