BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Październikowa sesja Rady Miasta

XIX sesja Rady Miasta Gdańska rozpoczęła się od komunikatu Bogdana Oleszka, przewodniczącego Rady Miasta Gdańska o realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Gdańska za rok szkolny 2010/2011 oraz informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Miasta Gdańska.

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska poinformował, że Miasto utrzymało wysoką ocenę ratingową. Według Fitch Ratings ratingi Gdańska odzwierciedlają mocne i poprawiające się wyniki operacyjne, dobre zarządzanie oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia, co oznacza, że miastu łatwiej będzie zaciągnąć kredyt i warunki jego spłaty będą korzystniejsze.

Finanse i podatki
Radni zatwierdzili zmiany w budżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2011-2040. Jak poinformowała Teresa Blacharska, skarbnik miasta, o ponad 8 mln zł zwiększone zostały środki na budowę Nowej Łódzkiej, a także przyszłoroczne środki na budowę odcinka Kartuska-Otomińska trasy W-Z. Radni określili też wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska. Dzięki podwyższeniu stawek dochody Gdańska w roku 2012 z tytułu podatku od nieruchomości, wyniosą 305 mln zł i w takiej wysokości zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2012. Jak tłumaczyła Teresa Blacharska, skarbnik miasta we wszystkich miastach Unii Metropolii Polskich poza Gdańskiem stawka jest stawką maksymalną. Pani skarbnik podała, że za lokal o powierzchni 50 m kw płaci się teraz 33,50 podatku. W przyszłym roku stawka wzrośnie do 35 zł. W przypadku gruntu o powierzchni 38 m kw obecnie płaci się 15,20 zł rocznie, w przyszłym opłata wzrośnie do 16,34 zł. Oznacza to, że w sumie - podatek za mieszkanie i przylegający do niego grunt wzrośnie o 2 zł. Radni przegłosowali też uchwałę zwiększającą dzienną stawkę opłaty targowej. Przyjęte w uchwale stawki zostały zróżnicowane w zależności od formy oraz miejsca dokonywanej sprzedaży i wzrastają od 3,33 % do 4,76 % w stosunku do stawek roku 2011. Radni określili też wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Plany zagospodarowania przestrzennego
Radni uchwalili także dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Barniewice rejon ulicy Wenus 63 oraz Oliwa Górna rejon V Młyna. Zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia dwóch miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego tj.: Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej i Kiełpino Górne ? rejon cmentarza przy ulicy Otomińskiej. Radni przedstawili też opinię na temat ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony lądu.

Programy prozdrowotne

Radni przyjęli do realizacji także trzy programy społeczne dotyczące zdrowia i przeciwdziałające uzależnieniom. W ?Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku? planowana jest kontynuacja zadań, których realizacja rozpoczęła się w 2011 roku. Adresatami programu są mieszkańcy Gdańska, a w szczególności : dzieci i młodzież szkolna (od 6 do 14 roku życia), w tym dzieci zagrożone otyłością, ich rodzice i środowisko szkolne, kobiety ciężarne, matki karmiące, osoby uzależnione oraz zagrożone uzależnieniem od palenia tytoniu, osoby niepełnosprawne, seniorzy. Łączna kwota zaplanowana na 2012 rok na realizację zadań ?Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym? to 1 835 000 zł. Drugim przyjętym do realizacji programem jest ?Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2012?, na którego realizację przeznaczono środki finansowe w kwocie 8 174 803 zł. Trzecim przyjętym programem jest ?Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2012?. Środki na jego realizację to 825 197 zł.

Radni zaakceptowali także nowy regulamin Straży Miejskiej w Gdańsku oraz przyjęli statuty jednostek pomocniczych. Ponadto, rajcy nadali placowi położonemu przy Wielofunkcyjnej Hali Widowiskowo ? Sportowej Ergo Arena nazwę Plac Dwóch Miast. W trakcie obrad radni wybrali także ławników do sądów powszechnych w Gdańsku. (Wyniki wyborów ławników)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańsja

  

metryczka publikacji