BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Listopadowa sesja Rady Miasta Gdańska

XX sesja Rady Miasta Gdańska rozpoczęła się od informacji na temat zagospodarowania Wyspy Spichrzów wobec rezygnacji POLNORD S.A. Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej zrelacjonować radnym szczegóły negocjacji z firmą Polnord oraz poinformował o prowadzonych obecnie rozmowach z Grupą Inwestycyjną Hossa SA.
Regina Białousów, dyrektor Wydziału Edukacji omówiła raport z realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Gdańska za rok szkolny 2010/2011.

Finanse
Następnie głos zabrała Teresa Blacharska, skarbnik miasta, po której wyjaśnieniach radni zatwierdzili zmiany w budżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2011-2040.
Radni zatwierdzili też emisję obligacji Miasta Gdańska oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Jak powiedziała Teresa Blacharska obligacje posłużą na finansowanie zadań, które będą przeznaczone na wyprzedzające  pokrycie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.   Środki z obligacji przeznaczone będą na sfinansowanie: etapu III A ?Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej? (40 mln zł)  i ?Budowy Trasy W-Z odcinek Kartuska ? Otomińska? (20 mln zł).

Pomniki
Radni wyrazili też zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Żukowo na dofinansowanie kwotą 150 000 zł prac remontowo- konserwatorskich kaplicy grobowej rodziny Gralathów we wsi Sulmin. Jak przypomniał Janusz Tarnacki, miejski konserwator zabytków, rodzina Gralathów jest jedną z najbardziej znanych rodzin gdańskich z okresu XVIII i XIX wielu. Szczególną rolę dla naszego miasta odegrał burmistrz Gdańska Daniel Gralach, założyciel Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku, inicjator i fundator budowy Wielkiej Alei łączącej Gdańsk z Wrzeszczem. Radni zdecydowali także o wzniesieniu pomnika Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, księdza Henryka Jankowskiego. Z inicjatywą budowy pomnika księdza Henryka Jankowskiego wystąpił ?Społeczny Komitet Budowy Pomnika ks. Prałata Henryka Jankowskiego?. Jak wyjaśniła Anna Czekanowicz, dyrektor biura Prezydenta ds. Kultury, koszty budowy figury wraz z cokołem i fundamentem poniesie Społeczny Komitet, a Miasto Gdańsk wykona zagospodarowanie otoczenia pomnika.

Kultura
Miejscy rajcy ustanowili także nagrodę Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza. Nagroda przyznawana będzie za wybitne zasługi w działaniach promujących twórców i kulturę Gdańska wśród jego mieszkańców, w kraju i za granicą. Radni ustalili także szczegółowe zasady i tryb przyznawania Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska.
Radni podjęli też uchwały w sprawie wyboru biegłych rewidentów do zbadania sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2011: Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Zespołu Muzyki Dawnej ?Cappella Gedanensis?, ?Gdańsk 2016?, Europejskiego Centrum Solidarności, Klubu ?Żak?, Centrum Sztuki Współczesnej ?Łaźnia?, Polskiego Chóru Kameralnego ?Schola Cantorum Gedanensis?,  Gdańskiej Galerii Miejskiej, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego,  Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz Miejskiego Teatru ?Miniatura?.

Oświata
Rada Miasta zdecydowała też o podjęci uchwał w sprawie likwidacji siedmiu gdańskich szkół:
- Gimnazjum Nr 4 przy ul. Wielkopolskiej 20 (poprzez wygaszanie z dniem 31 sierpnia 2014 r.) Od 1 września 2012 r. obwód Gimnazjum Nr 4 zostanie włączony do obwodu Gimnazjum Nr 3 w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13;
- Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (z dniem 31 sierpnia 2012). Uczniowie Technikum Nr 6 będą kontynuowali naukę w Państwowych Szkołach Budownictwa przy Al. Grunwaldzkiej 238, a uczniowie XXII Liceum Ogólnokształcącego w XX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku przy ul. Dobrowolskiego 6;
-XIII LO przy ul. Reja z dniem 31.08.2014;
- Technikum Nr 10 przy Al. Grunwaldzkiej 238 B (z dniem 31 sierpnia 2012 r.) Uczniowie będą kontynuowali naukę w Zespole Szkół Energetycznych przy ul. Mikołaja Reja 25;
 -II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ul. Jagiellońskiej 11 (z dniem 31.08.2012 r.) - słuchacze będą kontynuowali naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1.;
- Gimnazjum Nr 23 przy ul. Cystersów 13 (z dniem 31 sierpnia 2012 r.) - od roku szkolnego 2012/2013 uczniowie będą kontynuowali naukę w Gimnazjum Nr 24 przy ul. Wąsowicza 30.
Radni zdecydowali też, że od 1 lutego zmienią się opłaty  za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk. Za pierwsze pięć godzin pobytu w przedszkolu rodzice nadal nie będą płacić, ale za każdą kolejną godzinę w placówce opłata wzrośnie z 2,30 zł do 2,70 zł.
   W trakcie XIV sesji Rady Miasta Gdańska, rajcy zdecydowali też o zmianie uchwał: w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 - 2015? oraz przyjęcia ?Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2011?.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 
 

metryczka publikacji