BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

IX sesja Rady Miasta Gdańska

IX sesja Rady Miasta Gdańska rozpoczęła się od informacji z działalności Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2010.

Teresa Blacharska, skarbnik miasta, poinformowała o negatywnych skutkach dla samorządów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Pani skarbnik przypomniała, że samorządy nie zadłużają się na wydatki bieżące, ale de facto - tylko na inwestycje.

Pamiątkowe tablice

Z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej miasto planuje odsłonić pamiątkowe tablice, które zostaną umieszczone na budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 49, gdzie mieszkała śp. Anna Walentynowicz, przy ul. Sienkiewicza 10, gdzie mieszkał śp. Arkadiusz Rybicki, przy ul. Szerokiej 80/81, gdzie mieściło się biuro poselskie śp. Macieja Płażyńskiego. Autorem tablic jest znany rzeźbiarz Sławoj Ostrowski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Finanse

Radni zatwierdzili też zmiany w budżecie miasta. - Są one związane ze zwiększeniem dochodów w budżecie m.in. z dotacji z Unii Europejskiej - poinformowała Teresa Blacharska, skarbnik miasta. Po wprowadzonych zmianach deficyt miasta pozostanie bez zmian. Gdańscy rajcy zadecydowali tez o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037. Jak wyjaśniała Teresa Blacharska, było to konieczne ze względu na przyśpieszenie realizacji niektórych inwestycji, wprowadzenie nowych przedsięwzięć (m.in. adaptacji Centrum Hewelianum na cele dydaktyczne), a także z wydłużeniem WPF do roku 2040.  Rada Miasta zdecydowała też o emisji obligacji, by spłacić kredyty, które mają wysoką marżę oraz wydłużyć okres tych, których termin spłaty przypada na 2012 rok. Jak podkreśliła Teresa Blacharska, obligacje w odróżnieniu od kredytów dają możliwość prowadzenia z bankami negocjacji. Radni zatwierdzili też plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na rok 2011 oraz wyrazili wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Utylizacyjny Spółka z o.o.                 

Lokale komunalne

Radni wprowadzili także poprawki do uchwały dotyczącej zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Wprowadzone  poprawki dotyczyły: rozszerzenia systemu obniżek dochodowych na wszystkich najemców i użytkowników lokali komunalnych, również na osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu i najemców posiadających zadłużenie z tytułu opłat czynszowych, zniesienia ograniczeń uprawniających do obniżki dochodowej w stosunku do najemców zamieszkujących w suterenach i budynkach przeznaczonych do rozbiórki, a także wprowadzenia ?sztywnej? górnej granicy wysokości czynszu w lokalach, które najemca podnajął, lub w których prowadzi działalność gospodarczą.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Radni  uchwalili także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Junony i Barniewickiej w Gdańsku Osowie. Zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzenia ośmiu miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego: Krakowiec ? Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom, Matemblewo rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej, Osowa ? rejon ulicy Nowej Kielnieńskiej, Młyniska rejon ulicy Mikołaja Reja nr 25, Wrzeszcz ? rejon ulicy Braci Lewoniewskich i ulicy Kościuszki  na zapleczu dawnej Kolonii Abbega, Piecki - Diabełkowo, rejon ul. Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej, Starego Miasta ? rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne oraz Święty Wojciech - rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej.

 Azbest i dotacje

Rada Miasta Gdańska zdecydowała też o sposobie udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Jak mówił Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska dotacje obejmą: zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej), instalację kolektora słonecznego, likwidację zbiorników bezodpływowych oraz  demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest ? przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji na obiektach budowlanych. Dla osób fizycznych wysokość jednorazowej dotacji w wysokości 100% łącznej wartości wydatków wyniesie nie więcej niż 3 000 zł, a dla wspólnot mieszkaniowych nie więcej niż 10 000 zł.

Patrole policyjne

Zatwierdzono także uchwałę o przekazaniu środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu ?TU I TERAZ? - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy. Ewa Kamińska, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej wyjaśniła, że w ramach programu w piątki i soboty w godzinach od 20.00 do 2.00 w nocy na terenie Gdańska w latach 2011-2013 dyżurował będzie policyjny ?zespół interwencyjny?. Patrole składające się będą z dwóch funkcjonariuszy oraz jednego specjalisty (psychologa, pedagoga czy specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy), będą interweniować w przypadkach przemocy domowej zgłoszonych Policji.

Piwnica romańska

W związku z budową skansenu archeologicznego ?Piwnica Romańska? przy Placu Dominikańskim w Gdańsku radni zdecydowali o przekazaniu  500.000 zł w formie dotacji celowej dla  Samorządu Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest zabezpieczenie i ekspozycja stanowiska archeologicznego na placu między Halą Targową w Śródmieściu Gdańska a Kościołem oo. Dominikanów. Całość, prowadzonych w ramach projektu, działań jest realizowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Stanowisko archeologiczne zawiera relikty fundamentów klasztoru, zaś najciekawszym i z pewnością najcenniejszym odkryciem jest doskonale zachowana piwnica romańska, która zostanie przystosowana do pełnienia funkcji podziemnego skansenu, ukazującego to wartościowe i unikatowe znalezisko archeologiczne szerokiej publiczności.

Aktywizacja bezrobotnych

Rajcy uchwalili też miejski program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 ? 2013. Jak poinformował Roland Budnik, dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy, Gdańsk jest pod względem aktywizacji bezrobotnych najlepszy w całej Polsce. Zarówno jeśli chodzi o kosztochłonność jak i procent zaangażowania osób bezrobotnych i trwale bezrobotnych ? wskaźniki ich aktywizacji są największe.

Metadon

Miasto przekaże także 150.000 zł na modernizację budynku przy ul. Srebrniki 9,  przystosowanie pomieszczeń oraz zakup specjalistycznego wyposażenia do poradni leczenia substytucyjnego w ramach całego zadania realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Koszt całego zadania oszacowany został na kwotę 500.000 zł.

Dotacje dla przedszkoli

Radni zdecydowali tez o zasadach dofinansowania przedszkoli niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Jak wyjaśniła Ewa Kamińska,  zastępca prezydenta ds. polityki społecznej poszerzono formy wychowania przedszkolnego oraz skrócono do jednego miesiąca od zarejestrowania możliwość udzielania dotacji.


Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

metryczka publikacji