BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Absolutoryjna sesja Rady Miasta Gdańska - 25 czerwca 2013

Absolutorium dla Prezydenta Gdańska za wykonanie budżetu za 2012 rok

Podczas sesji 25 czerwca br. Rada Miasta Gdańska zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu  miasta Gdańska za 2012 rok. Gdańscy radni udzielili też absolutorium prezydentowi Gdańska za 2012 rok. Było to 15 absolutorium prezydenta Pawła Adamowicza.

XXXIX sesja rozpoczęła się dość nietypowo, bo od zaproszenia na salę nowych Mistrzów Polski - rugbistów Lechii Gdańsk. Bogdan Jancen, prezes klubu wręczył Przewodniczącemu Rady Miasta Bogdanowi Oleszkowi złoty medal, który jest podziękowaniem dla radnych i gdańskiego Magistratu za wspieranie rugbistów Lechii.
W trakcie obrad prezydent Paweł Adamowicz otrzymał od Rady Miasta Gdańska absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2012. - Rok 2012 upłynął w Gdańsku pod hasłem EURO 2012 i  realizacji inwestycji – mówił Paweł Adamowicz. Wydano na nie w ubiegłym roku 1 mld 180 mln zł. - Jeszcze nigdy w historii miasto nie przeznaczyło tak wielu środków na inwestycje – podkreślał prezydent. -  Będzie to rekord trudny do pobicia.
Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2012 radni przyjęli 25 głosami „za”, 7 „przeciw”, przy jednym wstrzymującym.
W trakcie sesji Rada Miasta Gdańska zmieniła też uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
Gdańscy radni zdecydowali także o przystąpieniu wspólnie z Sopotem do przygotowania układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218 (ul. Kielnieńską) z Trasą Słowackiego. Połączenie ma być zrealizowane poprzez ul. Nową Spacerową wraz z opracowaniem sposobu przejścia przez wzgórze Pachołek oraz nowowybudowany i planowany odcinek Drogi Zielonej do skrzyżowania Hallera będący elementem Trasy Słowackiego.
Radni zdecydowali też o współdziałaniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w formie Porozumienia Partnerskiego. Jak mówił Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta miasta Gdańska, dzięki tej uchwale 19 jednostek samorządu terytorialnego podejmie działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na budowę i modernizację zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz budowy baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w ramach krajowych programów operacyjnych dotyczących rozwoju cyfrowego, regionalnego programu operacyjnego oraz środków będących w dyspozycji Głównego Geodety Kraju.
Radni zmienili też uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013, wprowadzając trzy nowe 5-procentowe ulgi. Obniżenie stawki bazowej czynszu z uwagi na wartość użytkową lokali otrzymają najemcy, których lokal znajduje się w odległości większej niż 500 m od najbliższego przystanku autobusowego, tramwajowego lub kolejowego, gdy będzie znajdował się na obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza funkcji mieszkaniowej lub na obszarze o przekroczonej wartości hałasu.
Radni wyrazili też wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o. oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka o.o.
Podczas sesji radni uchwalili też trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Turystycznej, Falowej i Przegalińskiej, Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II, Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce. Zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego: Stogi Portowe teren Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej w rejonie Twierdzy Wisłoujście, Stogi Portowe teren dawnego Siarkopolu w rejonie Twierdzy Wisłoujście i Płonia w rejonie ulicy Płońskiej.
Rajcy przyjęli też dwie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Start w dorosłość" oraz „Zanim wkroczysz na rynek pracy", współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zdecydowali o określeniu formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla repatriantów z Kazachstanu, zaproszonych na pobyt stały do Gdańska.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

metryczka publikacji