BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Absolutoryjna sesja Rady Miasta Gdańska

Podczas sesji 28 czerwca br. Rada Miasta Gdańska zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu  miasta Gdańska za 2011 rok. Gdańscy radni udzielili też absolutorium prezydentowi Gdańska za 2011 rok. Było to 14 absolutorium prezydenta Pawła Adamowicza.

   XXVIII sesję rozpoczął Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta zapraszając na salę obrad rugbistów Lechii Gdańsk. Radni brawami na stojąco nagrodzili zdobycie przez klub (po 10 latach) tytułu mistrzów Polski.
Następnie, Ryszard Trykosko, prezes GIK przedstawił radnym aktualny stan działań związanych z realizacją odcinka drugiego Trasy Słowackiego. Po Hydrobudowie liderem projektu została firma OHL.
W dalszej części obrad, rajcy przyjęli jednogłośnie „Oświadczenie w sprawie podziękowań dla Gdańszczan” związane z przyjazdem tysięcy kibiców z różnych stron Europy i ich ugoszczeniem przez Gdańszczan, którzy swoją otwartością i gościnnością zapewnili niepowtarzalną atmosferę i stworzyli klimat radości, zabawy i wspólnoty, opartej na wzajemnym szacunku.
   Prezydent Paweł Adamowicz swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowania radnym kadencji 2002- 2006, 2006-2010 i obecnej za ich wspieranie w staraniach o organizację w Gdańsku Euro 2012. Przypomniał, że było kilka faz tych starań oraz podziękował za pomoc w organizacji i w trakcie przebiegu Euro.
Prezydent pogratulował też podjęcia oświadczenia stwierdzając, że to bardzo ważne w jaki sposób elity gospodarcze, opiniotwórcze poprzez swój styl wyrażają podziękowanie za zaangażowanie społeczne. - Sukces Gdańska to nie tylko sukces organizacji, ale być może sukces jeszcze ważniejszy jakim jest kapitał społeczny, który przy organizacji i przebiegu tych mistrzostw został w Gdańsku zebrany, który na pewno będzie procentował w przyszłości – mówił prezydent.
W trakcie rozpatrywania sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2011 Paweł Adamowicz zwrócił uwagę, że dyskusja nad wykonaniem zeszłorocznego budżetu odbywa się w dniu półfinału Euro. - Oba te wydarzenia łączy wygrana Polski i Gdańska jako organizatora Euro 2012 i to wbrew temu co dzieje się w Europie.
    W roku 2011 wydatki majątkowe wyniosły 901 mln zł i były o ponad 100 % wyższe niż w 2009. Gospodarka Gdańska utrzymywała wysoki wzrost nie tylko dzięki nowym inwestycjom, ale również dzięki niższej, w stosunku do średniej krajowej (12,5 %) stopie bezrobocia, która w Gdańsku wyniosła 5,5 %. Także baza podatkowa w Gdańsku wzbogaca się, różnicuje i jest stabilna. Wpływy budżetowe na głowę mieszkańca wynosiły 4555 zł i były wyższe o 117 zł od roku 2010.
Dochody wykonano w wysokości 2 mld 81 mln zł i były one o 53 mln większe niż w  roku 2010. Na wzrost wpłynęły: większe o 20 mln zł podatki od nieruchomości, większe wpływy z podatków państwowych PIT i CIT o 23 mln zł, z gospodarowania mieniem komunalnym ponad 13 mln zł, odsetki od nieterminowych wpłat na rzecz Miasta – pawie 8 mln zł, zwrot VAT – 10 mln zł.
Wydatki wykonano w wysokości 2 mld 543 mln zł, tj.  w 89 procentach planu rocznego. Na bieżące funkcjonowanie Miasta wydano mniej o 60 mln zł. Z czego na administrację o 7 mln zł mniej, na promocję miasta 3 mln zł mniej, na poręczenia i obsługę długu 23 mln zł, a także nie uruchomiono 8 mln zł rezerwy na nieprzewidziane zdarzenia. W minionym roku poniesiono też znaczące nakłady - ponad 54 mln zł - na remonty gminnych obiektów infrastrukturalnych. Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 24 mln zł,  na kulturę i sport  –  ponad 10 mln zł, na gospodarkę mieszkaniową – prawie 10 mln zł, na oświatę i wychowanie – prawie 8 mln zł mniej. Z kolei oświatę gdańską dofinansowano w wysokości 286 mln zł, czyli o 5 mln więcej niż w roku 2010. Koszt usług przewozowych w komunikacji miejskiej wzrósł o prawie 37 mln zł. Wpływy z biletów tylko w 48,3 procentach finansowały ponoszone w tej dziedzinie wydatki.
   W roku ubiegłym wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił aż 35 %. - To bardzo istotny wskaźnik, gdy chcemy poznać czy miasto się rozwija czy nie. Wskaźnik relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem – jeżeli jest aż 35 % to inni mogą nam tylko tego zazdrościć – mówił prezydent Paweł Adamowicz. W ubiegłym roku zakończyliśmy też bardzo ważne projekty, które poprawiły komunikację w mieście (modernizacja torowisk, oddanie do użytku alei Vaclava Havla, ostatniego odcinka Armii Krajowej, przebudowana ul. Łostowicka, rozbudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Gdańsk Południe i układu komunikacyjnego łączącego halę widowiskowo-sportową).

Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2011 radni przyjęli 25 głosami „za”, 7 „przeciw”, przy jednym wstrzymującym.
 
   Podczas sesji radni zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzenia czterech miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego: Siedlce rejon ulicy Ogińskiego,  Kokoszki na południe od ulicy Kartuskiej - przy lesie II, rejonu ulicy Polanki - Zachód III, Stogi Portowe przedłużenie ulic Kaczeńce, oraz Wyspa Sobieszowska - Sobieszewo część centralna. Radni zdecydowali też o zmianie uchwały XVIII/289/11 o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej, a także zatwierdzili sprawozdania finansowe miejskich instytucji kultury.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 
 

 

OŚWIADCZENIE

Rady Miasta Gdańska

z dnia 28 czerwca 2012 roku

 w sprawie podziękowań dla gdańszczan

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z późn. zm.) oraz § 44  ust. 3 Statutu Miasta Gdańska  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska  (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300) oraz § 14 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Rady Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIII/1551/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Gdańska

  

Rada Miasta Gdańska

oświadcza co następuje:

 Przez ostatnie tygodnie Gdańsk był gospodarzem turnieju UEFA Euro 2012.  Tysiące kibiców z różnych stron Europy i świata zawitało do naszego miasta.   Rada Miasta Gdańska dziękuje wszystkim gdańszczanom, którzy w tych dniach swoją otwartością i gościnnością zapewnili niepowtarzalną atmosferę.

 Dzięki wielu ludziom czas ten stał się nie tylko wielkim świętem sportu, ale i doskonałą promocją miasta. Profesjonalizm i zaangażowanie woluntariuszy, służb miejskich, restauratorów, hotelarzy, handlowców i innych osób pracujących przy obsłudze turnieju  i kibiców oraz wsparcie ze strony mieszkańców wyrażające się na wiele sposobów stworzyły klimat radości, zabawy i wspólnoty, opartej na wzajemnym szacunku.

Wyrażamy wdzięczność, że po raz kolejny w historii mogliśmy poczuć dumę z bycia gdańszczanami. Cieszymy się, że wszyscy byliśmy gospodarzami.

  

                                        Przewodniczący

                                       Rady Miasta Gdańska

                                        Bogdan Oleszek

  

metryczka publikacji