Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Kontakt

Praca

FORMA PRAWNA

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  jest jednostką budżetową Miasta Gdańska, powołaną uchwałą Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej zmienionej uchwałami Rady Miasta Gdańska: Nr VII/168/2003 z dnia 27 marca 2003 roku, Nr IX/241/2003 z dnia 29 maja 2003 roku, Nr XI/274/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku, Nr LVI/1897/06 z dnia 26 października 2006 roku.

Obecnie obowiązująca treść statutu ustalona została uchwałą Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej oraz zmienioną uchwałami Rady Miasta Gdańska: Nr XVI/258/11 z dn. 25 sierpnia 2011 r., Nr XXV/511/12 z dn. 23 kwietnia 2012 r., Nr XXIX/598/12 z dn. 30 sierpnia 2012 r., Nr  XXXIX/881/13 z dn. 25 czerwca 2013 r., Nr IX/203/15 z dn. 30 kwietnia 2015 r., Nr XXXIII/910/17 z dnia 12 stycznia 2017 r., Nr XLII/1175/17 z dn. 31 sierpnia 2017 r., Nr XLVII/1414/18 z dn. 25 stycznia 2018 r. i Nr XLIII/1120/21 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912);
 • ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 681);
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.);
 • uchwały Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej z późn. zm.;
 • innych przepisów szczególnych;
 • statutu.

3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wszelkie informacje na temat prowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni:
https://bip.gdansk.pl/gzdiz/zamowienia-publiczne


5. PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW

Szczegółowy opis procedur dostępny jest na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w rozdziale „Załatw sprawę”


6. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

1. GZDiZ jest jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Gdańska.
2. GZDiZ sprawuje funkcję zarządu drogi, za pomocą której Prezydent Miasta Gdańska wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, zwanej dalej ustawą oraz dróg wewnętrznych określonych w niniejszym statucie.
3. GZDiZ wykonuje zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych w Gdańsku w zakresie określonym przepisami prawa.
4. Siedzibą GZDiZ jest miasto Gdańsk, a obszar działania wyznaczają granice administracyjne Miasta Gdańska.
5. GZDiZ użytkuje i zarządza mieniem miasta Gdańska niezbędnym do wykonywania zadań statutowych.
6. Nadzór nad działalnością GZDiZ sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.


7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

schemat organizacyjny

1. WYKAZ OSÓB I ICH FUNKCJI WRAZ Z DANYMI KONTAKTOWYMI

ul. Partyzantów 36 - SIEDZIBA

Dyrektor – Mieczysław Kotłowski, tel. 58 52-44-606 lub 607, przyjmuje w ramach skarg i interwencji (po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdą środę w godz. 10.00-11.00

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów – Anna Bobrowska, tel. 58 52-44-606 lub 607, przyjmuje w ramach skarg i interwencji (po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdy wtorek w godz. 10.00-11.00

Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej - Barbara Tusk, tel. 58 52-44-606 lub 607, przyjmuje w ramach skarg i interwencji:
(po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdą środę w godz. 10.00-11.00

 • Dyrektor Biura Zieleni - Ewelina Latoszewska, tel. 58 52-44-595
 • Główna Księgowa - Monika Głownia, tel. 58 52-44-593
 • Inspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Dymowski, tel. 58 52-44-509, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl
 • Kierownik Działu Komunikacji i Promocji, Rzecznik Prasowy – Patryk Rosiński, tel. 58 52-44-597, e-mail: gzdiz-rzecznik@gdansk.gda.pl
 • Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych - Monika Wojda, tel. 58 52-44-502
 • Zespół Radców Prawnych - koordynator Anna Leszczyńska, tel. 58 52-44-594
 • Kierownik Działu Administracyjno-Osobowego – Anna Ekstowicz, tel. 58 52-44-601
  Z-ca Kierownika Działu – Monika Światowa, tel. 58 52-44-601
  Z-ca Kierownika Działu - Natalia Bagan, tel. 58 52-44-628
 • Kierownik Działu Księgowego – Wiesława Bałdowska, tel. 58 52-44-581
  Z-ca Kierownika Działu Księgowego – Anna Tyszewska-Koszela tel. 58 52-44-589
 • Kierownik Działu Budżetu i Kontroli – Grażyna Kasprzycka, tel. 58 52-44-551
 • Kierownik Działu Windykacji – Aleksandra Koperska, tel. 58 55-89-581
  Z-ca Kierownika Działu Windykacji – Iwona Szczepaniak, tel. 58 55-89-582
  p.o. Z-cy Kierownika Działu Windykacji – Agnieszka Ubysz-Bajurko, tel. 58 55-89-599
 • Kierownik Działu Obsługi i Rozliczeń Obszaru Płatnego Parkowania – Maciej Jaremczuk, tel. 58 52-44-626
  Z-ca kierownika Obsługi i Rozliczeń Obszaru Płatnego Parkowania – Łukasz Gawin; tel. 58 52-44-626
 • Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Sławomir Piotrowski, tel. 58 52-44-625
 • Kierownik Działu Dróg – Robert Krasowski, tel. 58 52-44-545
  Z-ca Kierownika Działu Dróg – Wiesław Szańca, tel. 58 52-44-545
  p.o. Z-cy Kierownika Działu Dróg – Katarzyna Sobocińska, tel. 58 52-44-545
 • Kierownik Działu Zieleni Niskiej – Joanna Kowalewska, tel. 58 52-44-562
 • p.o. Kierownika Działu Drzewostanu - Ewelina Latoszewska, tel. 58 52-44-595
  p.o. Z-cy Kierownika Działu Drzewostanu - Jakub Chorodeński, tel. 58 52-44-562
 • Kierownik Działu Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych - Małgorzata Kolesińska, tel. 58 52-44-617
  Z-ca Kierownika Działu Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych - Mateusz Klęczar, tel. 58 55-89-566
 • Specjalista ds. BHP, Ochrony p. poż. i OC – Dawid Peterlejtner, tel. 58 52-44-631
 • Kierownik Działu Oczyszczania – Anna Ryż-Sękowska, tel. 58 52-44-570
  Z-ca Kierownika Działu Oczyszczania – Jarosław Czyżo, tel. 58 52-44-572
  Z-ca Kierownika Działu Oczyszczania – Wioleta Maciejewska, tel. 58 52-44-574
 • Kierownik Działu Obiektów Inżynierskich – Barbara Tchórzewska, tel. 58 55-89-671
  Z-ca Kierownika Działu Obiektów Inżynierskich – Władysław Elas, tel. 58 55-89-671
 • Kierownik Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej – Aldona Remelska, tel. 58 52-44-615
  Z-ca Kierownika Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej ds. inwestycji - Marta Gibczyńska; tel. 58 52-44-615
  p.o. Z-cy Kierownika Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej ds. projektowania - Michał Bielewicz; tel. 58 52-44-613

 

ul. Wyspiańskiego 9a

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania – Tomasz Wawrzonek, tel. 58 52-44-606 lub 607, przyjmuje w ramach skarg i interwencji (po uprzednim umówieniu w sekretariacie) w każdy czwartek w godz. 10.00-11.00

 • Kierownik Działu Energetyczno-Teletechnicznego – Jacek Wojtczak, tel. 58 55-89-741
  Z-ca Kierownika Działu Energetyczno-Teletechnicznego ds. Oświetlenia Ulicznego – Bogusław Nadolny, tel. 58 55-89-744
  Z-ca Kierownika Działu Energetyczno-Teletechnicznego ds. Sygnalizacji Świetlnej i Dźwigów Osobowych – Marcin Kowalczyk, tel. 58 55-89-747
  Z-ca Kierownika Działu Energetyczno-Teletechnicznego ds. Umów i Rozliczeń - Karolina Kamola, tel. 58 55-89-749
 • Kierownik Działu Inżynierii Ruchu – Maciej Cybulski, tel. 58 55-89-812
  Z-ca Kierownika Działu Inżynierii Ruchu – Patrycja Góralska, tel. 58 55-89-825
 • Kierownik Działu Uzgodnień – Łukasz Budziński, tel. 58 55-89-706
  Z-ca Kierownika Działu Uzgodnień ds. Inwestycji Miejskich – Aleksandra Rybak-Lemańska, tel. 58 55-89-701
  Z-ca Kierownika Działu Uzgodnień ds. Inwestycji Prywatnych – Karolina Górny, tel. 58 55-89-715
  Z-ca Kierownika Działu Uzgodnień ds. Obsługi Prawnej – Aneta Wachowiak, tel. 58 55-89-703
 • Główny Specjalista ds. Systemów Sterowania – Krzysztof Łutowicz, tel. 58 55-89-899
 • Kierownik Działu Sterowania Ruchem – Mateusz Władyka, tel. 58 55-89-898
  Z-ca Kierownika Działu Sterowania Ruchem – Anna Groth-Dynaburska, tel. 58 55-89-897
 • Główny Specjalista ds. Planów Zrównoważonej Mobilności - Dorota Gajda-Kutowińska, tel. 58 55-89-824

 

Tunel pod Martwą Wisłą

 • p.o. Kierownika Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych – Rafał Dylewski, tel. 605-042-232
  Z-ca Kierownika Działu Tunelu Drogowego i Obiektów Zwodzonych – Paweł Duda, tel. 58 341-42-83

 

ul. Trubadurów 4

 • Kierownik Działu Zajęć Pasa Drogowego – Rafał Jaworski, tel. 58 52-44-511
  Z-ca Kierownika Działu Zajęć Pasa Drogowego - Żaneta Lemke, tel. 58 52-44-511
 • Kierownik Działu Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji – Jolanta Rolle, tel. 58 52-44-532
  Z-ca Kierownika Działu Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji - Dorota Tomczak, tel. 58 52-44-531
 • Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych – Dominika Czapska-Szulc, tel. 58 52-44-623

 

ul. Uphagena 27

 • Kierownik Działu Postępowań Administracyjnych – Piotr Gardecki, tel. 58 55-89-551
  Z-ca Kierownika Działu Postępowań Administracyjnych – Marta Wojciechowska, tel. 58 55-89-552
 • Kierownik Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej – Bożena Żmijewska, tel. 58 55-89-521
  Z-ca Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej – Jarosław Romanowski, tel. 58 55-89-522

2. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE I ICH KOMPETENCJE:

Opis działów wraz z ich charakterystyką dostępny jest na stronie GZDiZ pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/kontakt/dzialy-gzdiz,a,11


8. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

I

1. GZDiZ zarządza drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Gdańska, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

2. W ramach obowiązków zarządu drogi, zakres działania GZDiZ obejmuje w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. pełnienie funkcji inwestora;
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. koordynacja robót w pasie drogowym;
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 18. gospodarowanie nieruchomościami nabytymi pod pasy drogowe dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 19. gospodarowanie nieruchomościami innymi niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami w ramach posiadanego do nich prawa;
 20. pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w Strefie Płatnego Parkowania;
 21. utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu i porządku w gminach;
 22. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;
 23. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów,
 24. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie torowiska tramwajowego.

3. GZDiZ jako zarząd drogi uprawniony jest ponadto do:

 1. wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg;
 2. urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;
 3. ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.
 4. zatrzymania pojazdu;
 5. legitymowania uczestników ruchu drogowego i wydawania im poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub pojazdu;
 6. sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z używaniem pojazdu;
 7. sprawdzenia stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów oraz masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
 8. używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących w szczególności do badania pojazdu, określania jego wymiarów, masy lub nacisku osi oraz stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska;
 9. uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalną masę lub nacisk osi albo uszkadzającym lub niszczącym drogę.

4. Uprawnienia, o których mowa w ust 3 pkt 4. – 9. osoby upoważnione działające w imieniu zarządcy drogi wykonują w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

II

1. GZDiZ zarządza drogami wewnętrznymi, o których mowa w art. 8 ustawy o drogach publicznych, znajdującymi się na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, posiadających wydzielony geodezyjnie pas drogowy, przekazanymi GZDiZ w trwały zarząd.

2. W ramach obowiązków zarządcy dróg wewnętrznych zakres działania GZDiZ obejmuje w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 2. pełnienie funkcji inwestora zastępczego;
 3. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 5. opiniowanie lub uzgadnianie dokumentacji na drogach wewnętrznych;
 6. koordynacja robót w pasie drogowym;
 7. oddawanie w drodze umowy pasa drogowego dróg wewnętrznych w szczególności w najem, dzierżawę lub użyczenie;
 8. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 9. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 10. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 11. przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 12. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 13. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

III

Cele związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych w Gdańsku w zakresie określonym przepisami prawa GZDiZ realizuje w szczególności przez:

 1. sporządzanie projektów organizacji ruchu,
 2. przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia,
 3. wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 4. umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej i bezpieczeństwa ruchu
 5. wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji przez Prezydenta Miasta Gdańska.

IV

1. GZDiZ zarządza cmentarzami komunalnymi, lasami komunalnymi, parkami, placami zabaw oraz zieleńcami i zadrzewieniem miejskim.

2. W ramach obowiązków zarządzającego zielenią i cmentarzami komunalnymi, o których mowa w ust. 1, zakres działania GZDiZ obejmuje w szczególności:

 1. bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych jeżeli czynności dozoru nie powierzono zrzeszeniom i organizacjom społecznym, w rozumieniu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych;
 2. prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych;
 3. gospodarowanie i administrowanie powierzonymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi;
 4. określanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania i remontów nieruchomości będących przedmiotem zarządzania na terenach wymienionych w ust.1;

3. W ramach obowiązków zarządzającego zielenią i cmentarzami komunalnymi, o których mowa w ust. 1, zakres działania GZDiZ obejmuje ponadto:

 1. urządzanie, eksploatację i zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdujących się na ich terenie;
 2. wskazywanie potrzeb rozwoju cmentarnictwa i uczestniczenie w opracowaniu programów zakładania nowych cmentarzy komunalnych, rozbudowy istniejących obiektów, ścisłą współpracę w realizacji tych zadań z wykonawcami robót;
 3. zawieranie umów na prowadzenie inwestycji cmentarnych oraz pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego lub zastępczego;
 4. prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem, konserwacją i remontami zieleni na terenach cmentarzy komunalnych;
 5. kontrolę nad terminowym, jakościowym przebiegiem nadzorowanych robót w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i remontów cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych;
 6. prowadzenie racjonalnej polityki terenami cmentarnymi - przygotowanie kwater grzebalnych do pochowań i budów, z wyznaczeniem miejsc pod groby ziemne i murowane, zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza;
 7. nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym i użytkowym obiektów i urządzeń cmentarnych;
 8. opracowanie projektów regulaminów odnośnie zasad korzystania z obiektów, urządzeń i terenów cmentarzy komunalnych;
 9. prowadzenie ksiąg cmentarnych;
 10. prowadzenie ewidencji pochówków;
 11. nadzór techniczny nad prawidłowym wykonaniem budowanych grobów i nagrobków, nadzór nad właściwym prowadzeniem prac oraz stosowanie sankcji w stosunku do tych, którzy nie przestrzegają ustaleń regulaminowych i obowiązujących przepisów

V

GZDiZ prowadzi działania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej w szczególności poprzez wydawanie uzgodnień na czasową lokalizację punktów handlowych i ogródków gastronomicznych.

VI

Zakres działania GZDiZ obejmuje ponadto:

 1. zarządzanie infrastrukturą tramwajową i autobusową, w tym torami tramwajowymi, elektroenergetyką trakcyjną, przystankami komunikacji miejskiej, wiatami;
 2. budowę i utrzymanie systemu informacji miejskiej;
 3. budowę i utrzymanie oświetlenia ulic i drogowych obiektów inżynierskich oraz terenów zieleni;
 4. budowę i utrzymanie iluminacji obiektów zabytkowych, budynków i pomników;
 5. opiniowanie lub uzgadnianie zamierzeń inwestorów na obiektach objętych przedmiotem działania w zakresie wskazanym w przepisach szczególnych;
 6. prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia komunalnego;
 7. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
 8. przyjmowanie całodobowo zgłoszeń dotyczących uszkodzenia, awarii, nieprawidłowości występujących w elementach zarządzanej infrastruktury komunalnej, uruchamianie działań zabezpieczających i naprawczych oraz ich monitorowanie;
 9. pobieranie opłat za korzystanie z miejsc parkingowych zlokalizowanych na zorganizowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni parkingach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska poza pasami drogowymi dróg publicznych;
 10. zawieranie umów w szczególności dzierżawy, najmu i użyczenia w zakresie zarządzanego mienia będącego przedmiotem działania GZDiZ;
 11. w zakresie obsługi pasów drogowych dróg publicznych oraz wewnętrznych, prace geodezyjne związane z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, wznowień punktów granicznych oraz zmian użytków gruntowych realizowanych przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 12. prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam oraz informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej, a także ochroną ładu przestrzennego;
 13. prowadzenie spraw związanych z lokalizacją i organizacją targowisk miejskich.

9. MAJĄTEK


10. EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA, KSIĘGI

1. Ewidencja:

 • dróg,
 • obiektów inżynierskich,
 • iluminacji oraz sygnalizacji świetlnych,
 • oznakowania pionowego i poziomego
 • zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
 • parków i zieleńców,
 • cmentarzy,
 • budynków zarządzanych przez GZDiZ,

2. Rejestry:

 • korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • umów,
 • wydawanych decyzji administracyjnych,
 • wydawanych uzgodnień,
 • zamówień publicznych.

3. Archiwa po zlikwidowanych zakładach:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni,
 • Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów.

4. Księgi zmarłych

Informacje stanowiące informację publiczną są udostępniane na wniosek osób zainteresowanych w siedzibie GZDiZ w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 36, po złożeniu wniosku w Biurze Obsługi Klienta, w budynku A.

 

11. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 

12. KONTROLA ZARZĄDCZA:


13. Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni:

Konrad Marciński
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
e-mail: konrad.marcinski@gdansk.gda.pl
tel.: 58 52-44-503