Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z poborem opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania

Zgodnie z art. 13b ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698,730) w związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, iż nie przetwarza danych osobowych w związku z poborem opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.

Przetwarzane dane obejmują numer rejestracyjny parkującego pojazdu (podanie numeru rejestracyjnego pojazdu przy wnoszeniu opłaty przy pomocy parkometru jest obowiązkowe i wynika z uchwały Nr XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 poz. 1605). Zgodnie z sentencją i uzasadnieniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29.06.2019 r. w sprawie I OSK 2063/17, dotyczącej praktyki stosowanej przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, numery rejestracyjne pojazdów podawane przy okazji zakupu biletów parkingowych w parkometrach nie powinny być traktowane jako dane osobowe.

Metryczka publikacji