Zamówienia publiczne

Wczytywanie danych... - proszę czekać

Szukana treść "{[{ctrl.searchText}]}" została znaleziona w {[{ctrl.results.length}]} rekordach z {[{ctrl.count}]} dostępnych przy użyciu {[{ctrl.currentCategory}]}.

Dostęp do archiwalnej strony z Zamówieniami Publicznymi GZDiZ dostępny jest pod adresem archiwum.gzdiz.gda.pl.

#  {[{ctrl.columnsName[item]}]}
{[{ result.lp }]}. {[{result.actSignature == null ? '-' : result.actSignature}]} {[{result.shortTitle}]}
Kategoria zamówienia: {[{result.category}]} -
- tak {[{ result.addDate | formatDate:'DD.MM.YYYY HH:mm' }]} {[{ result.date | formatDate:'DD.MM.YYYY' }]} - {[{ result.modificationDate | formatDate:'DD.MM.YYYY HH:mm' }]}
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: info@gzdiz.gda.pl, lub telefonicznie pod nr 48 58 52 44 601;
 2. Zamawiający zapewnia kontakt z inspektorem danych osobowych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e mail iod.gzdiz@gdansk.gda.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na który Wykonawca składa ofertę;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
  ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
  związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
  osobowych 1 [1] ;
  [ 1 ] - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności oraz jego załączników;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 [2] ;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  [2] - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne.