Forma prawna i struktura właścicielska

FORMA PRAWNA

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  jest jednostką budżetową Miasta Gdańska, powołaną uchwałą Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej zmienionej uchwałami Rady Miasta Gdańska: Nr VII/168/2003 z dnia 27 marca 2003 roku, Nr IX/241/2003 z dnia 29 maja 2003 roku, Nr XI/274/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku, Nr LVI/1897/06 z dnia 26 października 2006 roku.

Obecnie obowiązująca treść statutu ustalona została uchwałą Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej oraz zmienioną uchwałami Rady Miasta Gdańska: Nr XVI/258/11 z dn. 25 sierpnia 2011 r., Nr XXV/511/12 z dn. 23 kwietnia 2012 r., Nr XXIX/598/12 z dn. 30 sierpnia 2012 r., Nr  XXXIX/881/13 z dn. 25 czerwca 2013 r., Nr IX/203/15 z dn. 30 kwietnia 2015 r., Nr XXXIII/910/17 z dnia 12 stycznia 2017 r., Nr XLII/1175/17 z dn. 31 sierpnia 2017 r., Nr XLVII/1414/18 z dn. 25 stycznia 2018 r. i Nr XLIII/1120/21 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912);
 • ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 681);
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.);
 • uchwały Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej z późn. zm.;
 • innych przepisów szczególnych;
 • statutu.

Do pobrania: Statut Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (338.6 KB, pdf)

STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

1. GZDiZ jest jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Gdańska.
2. GZDiZ sprawuje funkcję zarządu drogi, za pomocą której Prezydent Miasta Gdańska wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, zwanej dalej ustawą oraz dróg wewnętrznych określonych w niniejszym statucie.
3. GZDiZ wykonuje zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych w Gdańsku w zakresie określonym przepisami prawa.
4. Siedzibą GZDiZ jest miasto Gdańsk, a obszar działania wyznaczają granice administracyjne Miasta Gdańska.
5. GZDiZ użytkuje i zarządza mieniem miasta Gdańska niezbędnym do wykonywania zadań statutowych.
6. Nadzór nad działalnością GZDiZ sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

Metryczka publikacji