Najczęściej zadawane pytania

 1. Chcę głosować w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, co mam zrobić, aby móc głosować?

W głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu RP mogą wziąć udział pełnoletni obywatele polscy posiadający prawa wyborcze wpisani do spisu wyborców przygotowanego do tego głosowania.

 1. Słyszałam/em coś o spisie wyborców i rejestrze wyborców, skąd mam wiedzieć jaki złożyć wniosek, do spisu czy do rejestru?

Rejestr wyborców obejmuje wyborców stale zamieszkujących na terenie miasta/gminy. Jest zbiorem prowadzonym stale. Spis wyborców jest przygotowywany na bazie rejestru wyborców do konkretnego głosowania. Może się do niego dopisać wyborca, który przebywa na terenie miasta/gminy czasowo i będzie tu w dniu wyborów.  Do spisu dopisujemy się na jedno głosowanie. W tym celu należy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. 

 1. Kto i jak wpisywany jest do spisu wyborców?

Spis wyborców obejmuje osoby wpisane do stałego rejestru wyborów konkretnego miasta (gminy), czyli osoby zameldowane na pobyt stały i te które dopisały się do rejestru wyborców na własny wniosek. Można też dopisać się (jednorazowo) do spisu wyborców- wniosek o zmianę miejsca głosowania.

 1. Kto i jak może dopisać się do rejestru wyborców – złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania?

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkujące na terenie danego miasta (gminy), które nie mają stałego zameldowania w miejscu, w którym mieszkają. W celu ujęcia w stałym obwodzie głosowania należy złożyć wniosek w tej sprawie wraz z załącznikiem oraz kserokopię dowodu osobistego i dokumentów na potwierdzenie złożonego oświadczenia.  Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania przed październikowymi wyborami należy złożyć najpóźniej 9 października w naszych Zespołach Obsługi Mieszkańców nr 1, 3 lub 4, lub elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.gov.pl). Złożony po tym czasie może nie zostać zrealizowany przed wyborami.

 1. Kto i jak może zmienić miejsca głosowania (dopisać się do spisu wyborców)?

Do spisu wyborców może dopisać się każdy wyborca. Do spisu wyborców dopisujemy się wskazując adres pobytu w dniu głosowania. Wystarczy zrobić to samodzielnie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.gov.pl) lub złożyć wniosek w tej sprawie w jednym z naszych Zespołów Obsługi Mieszkańców nr 1, 3 lub 4 do 12 października.

 1. Czy po dopisaniu się do spisu (rejestru) wyborców w Gdańsku będę mógł/mogła głosować w dowolnej komisji wyborczej?

Nie. Miasto podzielone jest na tzw. obwody głosowania z Obwodową Komisja Wyborczą zlokalizowaną w konkretnym miejscu. Do każdego z obwodów głosowania przypisane są konkretne ulice z numerami budynków. Podział miasta na obwody głosowania został dokonany Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku. Obwieszczenie to jest dostępne na terenie naszego miasta, w komunikacji miejskiej i na stronie internetowej miasta.

 1. Wyjeżdżam z Gdańska przed 15 października, co muszę zrobić, aby móc wziąć udział w głosowaniu ?

Aby móc głosować poza miejscem wpisania do spisu wyborców należy pobrać w urzędzie zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania należy odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w jednym z Zespołów Obsługi Mieszkańców (nr 1, 3 lub 4) po okazaniu dokumentu tożsamości, do 12 października 2023r. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia jest pełnomocnictwem szczególnym, musi zatem jednoznacznie wskazywać, że uprawnia pełnomocnika do tej konkretnej czynności.  Formularz wniosku znajduje się na stronie głosowanie z zaświadczeniem o prawie do głosowania.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.

 1. Jeśli nie wyjadę, to czy pomimo pobrania Zaświadczenia o prawie do głosowania będę mógł/mogła głosować w swoim obwodzie głosowania, a zaświadczenie mogę wyrzucić?

W żadnym wypadku nie należy niszczyć pobranego zaświadczenia o prawie do głosowania. Będzie ono niezbędne w celu oddania głosu również w miejscu stałego zamieszkania.  Wyborca, który otrzymał Zaświadczenie o prawie do głosowania jest wykreślany ze spisu wyborców w jego miejscu zamieszkania i może być dopisany do tego (albo innego) spisu wyborców tylko przedstawiając otrzymane Zaświadczenie. Należy przy tym dodać, że w przypadku utraty wydanego Zaświadczenia wydanie jego duplikatu nie jest możliwe.

 1. Jeśli zgubię Zaświadczenie o prawie do głosowania, czy mogę otrzymać jego duplikat?

Nie, nie jest możliwe wydanie duplikatu Zaświadczenia o prawie do głosowania, bez względu na przyczynę jego utraty/zniszczenia.

 1. Czy Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymam w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, gdy zameldowana/y jestem w innym mieście?

Tak. Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać w dowolnym urzędzie gminy.

 1. Pobrałam/em Zaświadczenie o prawie do głosowania w Warszawie, teraz mieszkam w Gdańsku, czy i do kiedy muszę zgłosić się z tym Zaświadczeniem w urzędzie w Gdańsku, w celu dopisania mnie do listy wyborców?

Z Zaświadczeniem o prawie do głosowania nie trzeba dopisywać się do listy wyborców przed dniem głosowania. Na jego podstawie komisja wyborcza dopisze Pana/Panią do listy wyborców w niedzielę wyborczą i umożliwi głosowanie.

 1. Na stałe mieszkam zagranicą, ale w dniu wyborów będę w Gdańsku, jak mogę zagłosować?

W głosowaniu biorą udział wyborcy wpisani do spisu wyborców. Mieszkając na stałe za granicą niezbędne będzie dopisanie się do spisu wyborców miasta Gdańska. Wniosek o zmianę miejsca głosowania należy złożyć do 12 października w jednym z naszych Zespołów Obsługi Mieszkańców, albo zrobić to samodzielnie za pośrednictwem platformy Ministra Cyfryzacji (gov.pl). 

 1. Co mogę zrobić, jeśli mieszkam na stałe za granicą, a do Gdańska przyjadę po 12 października?

Należy najpierw zgłosić zmianę miejsca głosowania w konsulacie, a następnie pobrać w konsulacie zaświadczenie o prawie do głosowania. Z tym zaświadczeniem możliwe będzie zagłosowanie w Gdańsku.

 1. Gdzie dowiem się, do jakiego Konsulatu mam się udać?

Wykaz polskich placówek dyplomatycznych, w których utworzone zostaną komisje wyborcze publikuje Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej.

 1. Czy mogę głosować przez internet?

Nie, głosowania elektronicznego nie przewidują przepisy Kodeksu wyborczego.

 1. Dlaczego spis wyborców tworzony jest na podstawie bazy meldunkowej? Przecież nie ma już obowiązku meldowania się.

Obowiązek meldunkowy nie został w Polsce zniesiony. Obywatel polski ma obowiązek zameldowania się w ciągu 30 dni licząc od dnia zamieszkania pod określonym adresem. A to, że spis wyborców tworzony jest na podstawie rejestru osób zameldowanych wynika z przepisów Kodeksu wyborczego.

 1. Posiadam pełnomocnictwo notarialne do wszystkich czynności urzędowych w imieniu mocodawcy. Czy mogę głosować na podstawie takiego pełnomocnictwa?

Nie, pełnomocnictwo do głosowania ma szczególną formę. Jest sporządzane na wniosek wyborcy, przez upoważnionego do tej czynności pracownika Urzędu, w miejscu zamieszkania wyborcy do każdego głosowania oddzielnie.

 1. Kto może głosować przez pełnomocnika?

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat lub wyborca z orzeczoną w stopniu znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawnością.  

 1. Kto może głosować korespondencyjnie ?

Korespondencyjnie głosują wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat oraz wyborcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bez ograniczenia wieku.

 1. Mam 35 lat i złamaną nogę, jak mogę zagłosować, czy mogę dać komuś pełnomocnictwo, albo zagłosować korespondencyjnie?

Głosowanie korespondencyjne i głosowanie przez pełnomocnika dedykowane są osobom, które w dniu wyborów skończą 60 lat oraz wyborcom z orzeczoną niepełnosprawnością. W Pana/Pani przypadku możemy zaproponować transport do komisji wyborczej. Potrzebę takiego transportu można zgłaszać w Gdańskim Centrum Kontaktu w dniach 9-15 października pod nr telefonu:  58 52 44 500.

 1. Co muszę zrobić, jakie złożyć dokumenty, aby móc zagłosować za inną osobę?

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wniosek o jego udzielenie, a osoba wskazana na pełnomocnika zgodę na jego przyjęcie. Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wyborcy (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego). W sytuacji, gdy wyborca najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat orzeczenia nie przedstawia.

 1. Moja mama ma 72 lat, jest osobą leżącą, nie wychodzi z domu. Nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. Jak może zagłosować, czy w dniu wyborów ktoś może do nas przyjechać z kartą do głosowania?

Wyborca w wieku 72 lat, nieposiadający orzeczenia o niepełnosprawności może ustanowić pełnomocnika do głosowania lub głosować korespondencyjnie.

 1. Mieszkam na Suchaninie, moja mama na Przymorzu. Czy mając pełnomocnictwo do głosowania sporządzone w trybie Kodeksu wyborczego będę mogła/mógł zagłosować za mamę w moje komisji wyborczej na Suchaninie?

Nie, będąc pełnomocnikiem wyborcy, można głosować za wyborcę w jego miejscu zamieszkania. Tam wyborca jest wpisany do spisu wyborców i tylko w tym spisie będzie możliwe potwierdzenie odbioru karty do głosowania. W takiej sytuacji wygodne byłoby pobranie przez pełnomocnika Zaświadczenia o prawie do głosowania. Wówczas będzie on mógł głosować również w tej komisji wyborczej.

 1. Gdzie dowiem się jaki jest adres mojej komisji wyborczej?

Podział miasta na obwody głosowania zostanie dokonany zarządzeniem Prezydenta Miasta w formie obwieszczenia. Obwieszczenia będą dostępne na terenie Gdańska, w urzędach publicznych, komunikacji miejskiej i na stronie internetowej miasta pod hasłem Obwody głosowania https://bip.gdansk.pl/wybory

Adres Obwodowej Komisji Wyborczej można również ustalić dzwoniąc do Gdańskiego Centrum Kontaktu: 58 52 44 500 lub korzystając z wyszukiwarki.

 1. Jak i gdzie dowiem się, czy jestem ujęta/y w spisie wyborców?

Można sprawdzić samodzielnie na platformie Ministra Cyfryzacji gov.pl w zakładce Twoje dane - Centralny Rejestr Wyborców.

Sprawdzenie czy wyborca figuruje w spisie wyborców będzie możliwe od 1 września do 10 października także w Zespołach Obsługi Mieszkańców nr 1, 3 lub 4 w godzinach pracy urzędu. Wniosek o sprawdzenie (udostępnienie) spisu wyborców będzie można również złożyć do urzędu elektronicznie za pośrednictwem platformy Ministra Cyfryzacji gov.pl

 1. Będę potrzebował/a dowozu do lokalu wyborczego. Gdzie i jak mogę to zgłosić?

Potrzebę dowiezienia do komisji wyborczej wyborca z niepełnosprawnością (orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wymagane) może zgłosić telefonicznie 9-15 października do Gdańskiego Centrum Kontaktu: 58 52 44 500.

 1. Jaki dokument tożsamości mogę okazać komisji wyborczej przy odbiorze karty do głosowania?

Komisja wyborcza wyda wyborcy kartę do głosowania, jeśli na podstawie okazanego dokumentu z fotografią, ustali tożsamość wyborcy w sposób nie budzący wątpliwości. Do dokumentów potwierdzających tożsamość zalicza się: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką, mDowód, w tym również dokument, który utracił ważność.

 

Szczegółowe informacje o procedurach wyborczych, terminach, niezbędne formularze, znajdą Państwo na stornie miasta Gdańska hhtps://bip.gdansk.pl/wybory 

Informacji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu udzielą Państwu pracownicy Gdańskiego Centrum Kontaktu: 58 52 44 500.

Metryczka publikacji