Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

nie dotyczy 

Złóż wniosek przez Internet:

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:

Wniosek, kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkiwania na terenie Gdańska konieczne jest złożenie wyjaśnień (załącznik do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców) i okazanie dodatkowych dokumentów, np.:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym stale zamieszkuje (np. umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna),
 2. oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje wnioskodawca potwierdzające stały pobyt w lokalu,
 3. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. zeznanie podatkowe PIT (pierwsza strona z adresem zamieszkania wnioskodawcy w Gdańsku)
 5. umowy/rachunki/faktury za media (gaz, prąd, internet, telefon, itp.) wystawione na wnioskodawcę z adresem stałego zamieszkania w Gdańsku,
 6. inne, wg uznania wnioskodawcy.

Załączenie tylko jednego z wymienionych przykładowo dokumentów może być niewystarczające do pozytywnego rozpoznania wniosku. 

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty albo ePUAP-u. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Prezydent Miasta w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, która sprawuje nadzór nad prowadzeniem rejestru wyborców  pojęcie „stałe zamieszkanie” należy odnieść do miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022r. poz. 1360). W świetle tego przepisu miejscem stałego zamieszkania jest miejsce, w którym dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu.  W miejscu tym koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Z tego też powodu dla oceny miejsca stałego pobytu nie należy kierować się wyłącznie oświadczeniami osoby zainteresowanej. Dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mogą być oświadczenia oraz dokumenty, w których wnioskodawca wskaże okoliczności potwierdzające koncentrację jego ważnych interesów życiowych, majątkowych lub innych pod adresem wskazanym we wniosku. Ponadto należy podkreślić, że zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego można uznać osobę za zamieszkałą w rozumieniu art. 25 k.c. w miejscu nie będącym miejscem jej stałego zameldowania tylko wtedy, gdy wyjaśni przyczyny rozbieżności pomiędzy stałym zameldowaniem a faktycznym stałym pobytem i wykaże, że w tym nowym miejscu pobytu skupia się na stałe jej aktywność życiowa.

Wyborca wpisany do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu stałego zameldowania (wpisania do rejestru wyborców).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, korzystają z formularza Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491),  w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, wniosek o wpisanie do rejestru wyborów można złożyć:

 • w punktach informacji Urzędu 
 • w jednym z Zespołów Obsługi Mieszkańców,
 • ul, Nowe Ogrody 8/12,
 • ul. Partyzantów 74,
 • ul. Wilanowska 2.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 1,2,3,4
tel. Gdańskie Centrum Kontaktu: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska  12,13,14,15,16
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu  58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58 323 63 72; 323 66 75
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Skarga do Sądu Rejonowego wniesiona za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1277 z późn. zm.).

Inne informacje:

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu.

Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków.

Wpisu do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na wniosek wyborcy, lub z chwilą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.


Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców należy wnieść do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2016 r. dotyczące problematyki "stałego zamieszkania"

Metryczka publikacji