Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Zadania biura

 • poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi w postaci dokumentów strategicznych oraz kierunkowych w dziedzinie przestrzennej, w tym programów, polityk i modeli Miasta, opartych na konsultacjach społecznych i dobrych praktykach niezbędnych w procesie rozwoju urbanistyczno-architektonicznym Miasta;
 • prowadzenie analiz urbanistyczno-architektonicznych na potrzeby wybranych inwestycji Miasta, prowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie;
 • wydawanie opinii architektonicznych i urbanistycznych na potrzeby Prezydenta, wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta, oraz opiniowanie proponowanych rozwiązań, specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektowanych inwestycji miejskich oraz inwestycji planowanych lub realizowanych przez inwestorów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, w tym:
  • uwarunkowań urbanistycznych do przetargu,
  • opiniowania dzierżaw, kwartałów dla wspólnot mieszkaniowych,
  • opiniowania terenów przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lub jako tereny dodatkowe;
 • wyznaczanie warunków, ram i wytycznych dla realizacji przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia harmonijnego rozwoju architektury przestrzeni miejskiej;
 • inicjowanie dialogu i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej;
 • podejmowanie działań związanych z promocją i edukacją, a w szczególności wdrażanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju Miasta oraz współpraca z Radą Gdańskich Inwestorów;
 • zgłaszanie wniosków i uwag, opiniowanie projektów, udział w spotkaniach roboczych, w tym konsultacyjno-informacyjnych z mieszkańcami dotyczących m.in.: sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • zgłaszanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w przypadku zidentyfikowania takich potrzeb;
 • opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz pozwoleń na budowę dla wybranych projektów o istotnym znaczeniu dla Miasta wskazanych przez Prezydenta lub Zastępcę Prezydenta, w tym udział w negocjacjach z inwestorami;
 • proponowanie i opiniowanie rozwiązań na rzecz poprawy estetyki obiektów i przestrzeni miejskich;
 • udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 • inicjowanie i organizacja konkursów architektonicznych i urbanistyczno-architektonicznych organizowanych przez Miasto;
 • udział w debatach, konferencjach branżowych związanych z planowaniem przestrzennym i architektonicznym w Mieście;
 • prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie;
 • opiniowanie projektów (dokumentacji) i programów, w zakresie ochrony zabytków, opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta;
 • przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta przy zabytkach stanowiących własność Miasta oraz nadzorowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność Miasta;
 • współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych;
 • zapewnienie warunków popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, ich znaczeniu dla historii i kultury, w tym prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Gdańska;
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Miasta;
 • prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej;
 • zlecanie prowadzenia prac badawczych i dokumentacyjnych ujętych w budżecie Biura oraz sprawowanie nad nimi nadzoru merytorycznego;
 • monitorowanie stanu zachowania zabytków będących własnością Miasta;
 • sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z jego realizacji;
 • przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem i niezwłoczne przekazanie przyjętego zawiadomienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków;
 • wydawanie legitymacji i zaświadczeń o pełnieniu funkcji społecznego opiekuna zabytków;
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad zabytkami.
metryczka publikacji