Udostępnianie danych z ewidencji ludności

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (gov.pl). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika) Zapłać

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Lastadia 2,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
 • w opłatomatach mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat): 
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Wilanowska 2,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Żaglowa 11.       

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

Kwota Tytuł płatności  
31,00 zł za udostępnienie danych z ewidencji ludności (pytanie o osobę) Zapłać
31,00 zł za udostępnienie danych z ewidencji ludności (pytanie o adres) Zapłać

Opłatę tą należy wnieść za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Lastadia 2,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12.
  •  
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).  Urząd Miejski w Gdańsku wpłaty dokonywane na rzecz Miasta bez opłat i prowizji
  •  
 • w opłatomatach mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat): 
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Wilanowska 2,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Żaglowa 11. 

na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta:  97 1240 1268 1111 0010 3877 3717
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za udostępnienie danych ....")
Dowód wpłaty należy  dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności można przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, korzystając z formularza "uzyskaj dane innej osoby z rejestru PESEL". Złożenie wniosku w Zespołach Obsługi Mieszkańców możliwe jest bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę, jednakże z uwagi na obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa zaleca się wcześniejszą rezerwację wizyty przez internet lub pod numerem telefonu: 58 52 44 500.

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 1,2,3,4
podmioty realizujące zadania publiczne - punkt informacji - pok. 103
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 12,13,14,15,16
podmioty realizujące zadania publiczne - punkt informacji - pok. 40
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7
podmioty realizujące zadania publiczne - punkt informacji
tel.:
Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58 323 63 72; 323 66 75
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022r. poz.1191)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz.2000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz.1781)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz.2142 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2022r. poz.1493)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. poz.2482)

Inne informacje:

Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do dowolnego organu gminy, z zastrzeżeniem, że w tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie własnych danych (osobowych lub adresowych) opisana została pod hasłem: "Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy"

Metryczka publikacji