BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Gospodarki Komunalnej

Poczta elektroniczna sekretariatu: wgk@gdansk.gda.pl

Siedziba
Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
Kartuska 5
 
318
Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu - Olga Goitowska

Sekretariat
58 323 7080
 
58 323 7063
Kartuska 5
 
Zastępca Dyrektora- Piotr Kryszewski
58 323 7080
 
Kartuska 5
320
 
58 323 7084
 
Referat Rozwoju Śródmieścia
 Długi Targ
39/40
 106
p.o. Kierownik Referatu, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia - Karina Rembiewska
58 526 8117
 
Kartuska 5
315
Analizowanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację programów i konkursów tworzonych przez referat; pozyskiwanie programów wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych z zakresu poprawy jakości przestrzeni miejskiej; organizowanie i nadzorowanie miejskich konkursów grantowych z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej, poprzez nadanie dekoracji artystycznych na elewacjach budynków przy współpracy z ZDiZ; tworzenie programów operacyjnych w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców na podstawie prowadzonego monitoringu potrzeb mieszkańców; inicjowanie organizacji konkursów w jednostkach organizacyjnych Miasta, w celu utrwalania dobrych praktyk i aktywizacji mieszkańców w podnoszeniu jakości życia; monitorowanie realizacji zlecanych jednostkom organizacyjnym Miasta przedsięwzięć z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej.
58 323 7066
58 323 7067
58 323 7043
 
 
 
Referat Lokalowy
 
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
307
Kierownik Referatu - Mirella Doszczak
58 323 6945
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
102

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

Nadzór nad realizacją umowy najmu szaletów publicznych całorocznych i sezonowych
58 323 6977
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
303
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
58 323 6943
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
307
Odzyski lokali mieszkalnych
58 323 6908
 
Partyzantów 74 Budynek "B"
304
Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne, poszerzenia i podziały lokali mieszkalnych, potwierdzanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po przebudowie lub modernizacji.
58 323 6971
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
108

Rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych;
Tworzenie list oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy Miasta Gdańska i z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego, realizacja zawartych przez Gminę porozumień dotyczących najmu lokali. 
Weryfikacja i realizacja wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu z zasobów TBS.
58 323 6978
58 323 6939
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
302
Wykwaterowania z budynków przeznaczonych do rozbiórki, pomoc mieszkaniowa dla osób pozbawionych mieszkań wskutek klęsk żywiołowych, katastrof i pożarów, wykwaterowania z budynków i lokali przeznaczonych na rzecz użyteczności publicznej, wynajem lokali na czas remontu, realizacja wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego - "Niskie Dochody"
58 323 6949
58 323 6948
58 323 6947
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
306

Realizacja wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu socjalnego. 

Wynajem lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń z tytułu realizacji wyroków sądowych o eksmisję.

Przedłużanie umów najmu lokali socjalnych.

 
58 323 6997
58 323 6999
58 323 6990
58 323 6993
58 323 6998
58 323 6973
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
308

Wymiany lokali mieszkalnych.

Regulowanie stanów prawnych lokali mieszkalnych po zgonie najemcy, potwierdzanie uprawnień do lokali mieszkalnych przejętych przez Gminę Miasta Gdańska od zakładów pracy.

Legalizacja uprawnień do lokalu mieszkalnego, przywracanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia.

58 323 6976
58 323 6981
58 323 6974
58 323 6969
58 323 6988
 
Referat Komunalny
Kartuska 5
320
Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu - Olga Goitowska
58 323 7084
 
 Kartuska 5
206
Schronisko dla bezdomnych zwierząt i ogród zoologiczny. Utrzymanie czystości i porządku w mieście
58 323 7091
 
 
Kartuska 5
206
Eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Ciepłownictwo
58 323 7088
58 323 7089
58 323 7090
 
Kartuska 5
206
Kanalizacja deszczowa i melioracje.
58 323 7085
58 323 7086
 
 
Kartuska 5
206
Nadzór nad ZTM, sprawy dot. komunikacji miejskiej, realizacji polityki Miasta w zakresie przewozów TAXI
58 323 7087
 
Referat Ekonomiczny
Nowe Ogrody 8/12
101
Kierownik Referatu Ekonomicznego - Maria Skoroszewska - Romel
58 323 6101
58 323 7063
 Nowe Ogrody 8/12
 
Planowanie i sprawozdawczość budżetu WGK, opłaty za usługi komunalne, nadzór nad MOZW
 
 
Nowe Ogrody 8/12
119
Nadzór nad ZTM, rozliczanie mediów w zasobach komunalnych
58 323 6119
 
Nowe Ogrody 8/12
109
Rozkładanie na raty, umarzanie wierzytelności GZNK za lokale mieszkalne z rejonów Wrzeszcz, Oliwa, Nowy Port
58 323 6109
 
Nowe Ogrody 8/12
118
Rozkładanie na raty, umarzanie wierzytelności GZNK za lokale mieszkalne (Śródmieście) i użytkowe, rozliczanie mediów, pożyczki na remonty części wspólnych nieruchomości
58 323 6118
 
Referat Handlu
Nowe Ogrody 8/12
219
Kierownik Referatu Handlu - Barbara Starkiewicz
58 323 6219
 
Nowe Ogrody 8/12
218
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jarmarki, place handlowe w okresie Wszystkich Świętych, lokalizacje kasyn
58 323 6218
 
Nowe Ogrody 8/12
219
Umowy na reklamę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 323 6219
 
Nowe Ogrody 8/12
220
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 323 6220
 
Nowe Ogrody 8/12
217
Radcy Prawni
58 323 6217
58 323 6617
 
Referat Mobilności Aktywnej
3 Maja 9
033B
Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej - Remigiusz Kitliński
58 526 8081
 
3 Maja 9
033B
Koordynator Projektu Central Meetbike - Grzegorz Krajewski
58 526 8088
 
3 Maja 9
033B
Koordynator Projektu CIVITAS PLUS MIMOSA - Małgorzata Ratkowska
58 526 8082
 
3 Maja 9
033B
Pracownicy Referatu
58 526 8083
58 526 8084
58 526 8085
58 526 8086
58 526 8087
 
 
 
Referat Wymiaru Opłat Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
 
 
Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 16
 
Kierownik Referatu Wymiaru Opłat Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - Anna Czernielewska
58 558 95 12
 
 
 
Referat Logistyki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 
 
Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 7
 
Kierownik Referatu Logistyki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - Rafał Jaworski
58 558 95 11
 
Kartuska 5   315
Referat Strategii i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
   
Kartuska 5  315
p.o.Kierownik Referatu Strategii i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - Magdalena Wiśniewska
58 323 7094  
Kartuska 5
315
Gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości i porządku w mieście, sprawozdawczość z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
58 323 7093 58 323 7092 58 323 7094
 
Kartuska 5
315
Edukacja z zakresu Systemu GOK
58 323 7043
58 323 7064
 
Kartuska 5
315
Komunikacja i monitoring Systemu GOK
58 323 7075
 
Nowe Ogrody 8/12
118
Samodzielne stanowisko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki - Joanna Tobolewicz
58 323 6181
 
Długi Targ
39/40
106
Samodzielne stanowisko - Koordynatror Jamboree 2023 - Łukasz Kłos
58 526 8118
 
metryczka publikacji