BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Gospodarki Komunalnej

Poczta elektroniczna sekretariatu: wgk@gdansk.gda.pl

Siedziba
Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
Kartuska 5
 
319
318
Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu - Olga Goitowska

Sekretariat
58 323 7080
 
58 323 7063
Kartuska 5
317
Dyrektor Wydziału - Piotr Kryszewski
58 323 7080
 
Kartuska 5
320

Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Europejskiego Jamboree Skautowego w 2020 - Łukasz Kłos

58 323 7084
 
Referat Rozwoju Lokalnego
Kartuska 5    320
Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu - Łukasz Kłos
58 323 7084
 
Długi Targ
39/40
106
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia - Karina Rembiewska
58 526 8117
 
Kartuska 5
315
Analizowanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację programów i konkursów tworzonych przez referat; pozyskiwanie programów wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych z zakresu poprawy jakości przestrzeni miejskiej; organizowanie i nadzorowanie miejskich konkursów grantowych z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej, poprzez nadanie dekoracji artystycznych na elewacjach budynków przy współpracy z ZDiZ; tworzenie programów operacyjnych w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców na podstawie prowadzonego monitoringu potrzeb mieszkańców; inicjowanie organizacji konkursów w jednostkach organizacyjnych Miasta, w celu utrwalania dobrych praktyk i aktywizacji mieszkańców w podnoszeniu jakości życia; monitorowanie realizacji zlecanych jednostkom organizacyjnym Miasta przedsięwzięć z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej.
58 323 7066
58 323 7067
58 323 7043
 
Kartuska 5
315
Edukacja z zakresu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
58 323 7093
58 323 7043
58 323 7064
 
Kartuska 5
315
Komunikacja i monitoring Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
58 323 7075
 
 
 
Referat Lokalowy
 
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
301
Kierownik Referatu - Mirella Doszczak
58 323 6945
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
102

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

Nadzór nad realizacją umowy najmu szaletów publicznych całorocznych i sezonowych
58 323 6977
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
102

Nadzór nad realizacją umowy najmu szaletów publicznych całorocznych i sezonowych

Zgłaszania uwag co do funkcjonowania 3 toalet publicznych przy ul. Bogusławskiego, ul. Grobla II i przy Placu Dariusza Kobzdeja.

58 323 6975
601646143
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
303
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
58 323 6943
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
307
Odzyski lokali mieszkalnych
58 323 6908
 
Partyzantów 74 Budynek "B"
303
Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne, poszerzenia i podziały lokali mieszkalnych, potwierdzanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po przebudowie lub modernizacji.
58 323 6943
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
108

Rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych;
Tworzenie list oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy Miasta Gdańska i z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego
Weryfikacja i realizacja wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu z zasobów TBS.
58 323 6978
58 323 6939
58 323 6946
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
302
Wykwaterowania z budynków przeznaczonych do rozbiórki, pomoc mieszkaniowa dla osób pozbawionych mieszkań wskutek klęsk żywiołowych, katastrof i pożarów, wykwaterowania z budynków i lokali przeznaczonych na rzecz użyteczności publicznej, wynajem lokali na czas remontu,
Realizacja wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego - "Niskie Dochody"
58 323 6948
58 323 6947
 
58 323 6948
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
306

Realizacja wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu socjalnego. 

Wynajem lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń z tytułu realizacji wyroków sądowych o eksmisję.

 

 
58 323 6997
58 323 6999
58 323 6990
58 323 6993
58 323 6998
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
304

Przedłużanie umów najmu lokali socjalnych.

58 323 6973
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
308

Wymiany lokali mieszkalnych.

Regulowanie stanów prawnych lokali mieszkalnych po zgonie najemcy, potwierdzanie uprawnień do lokali mieszkalnych przejętych przez Gminę Miasta Gdańska od zakładów pracy.

Legalizacja uprawnień do lokalu mieszkalnego, przywracanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia.

58 323 6981
58 323 6974
58 323 6969
58 323 6988
58 323 6950
 
Referat Komunalny
Kartuska 5
320
Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu - Olga Goitowska
58 323 7084
 
 Kartuska 5
206
Schronisko dla bezdomnych zwierząt i ogród zoologiczny. Utrzymanie czystości i porządku w mieście
58 323 7091
 
 
Kartuska 5
206
Eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Ciepłownictwo
58 323 7088
58 323 7089
58 323 7090
 
Kartuska 5
206
Kanalizacja deszczowa i melioracje.
58 323 7085
58 323 7086
 
 
Kartuska 5
206
Nadzór nad ZTM, sprawy dot. komunikacji miejskiej, realizacji polityki Miasta w zakresie przewozów TAXI
58 323 7087
 
Referat Ekonomiczny
Nowe Ogrody 8/12
101
Kierownik Referatu Ekonomicznego - Maria Skoroszewska - Romel
58 323 6101
58 323 7063
 Nowe Ogrody 8/12
101
Planowanie i sprawozdawczość budżetu WGK, nadzór nad MOZW
58 323 6161
 
Nowe Ogrody 8/12
119
Opłaty za usługi komunalne, budżet GOK.
58 323 6119
 
Nowe Ogrody 8/12
109
Rozkładanie na raty, umarzanie wierzytelności GN za lokale mieszkalne
58 323 6109
 
Nowe Ogrody 8/12
109
Rozkładanie na raty, umarzanie wierzytelności GN za lokale użytkowe, raty w spłatach kaucji mieszkaniowych, rozliczanie mediów, pożyczki na remonty części wspólnych nieruchomości, rozkładanie na raty kar za sprawozdania z odbioru odpadów komunalnych oraz za niewłaściwą gospodarkę odpadami.
58 323 6197
 
Nowe Ogrody 8/12
117
Nadzór nad GN, TBS "Motława", GTBS, czysze za najem mieszkań
58 323 6117
 
Referat Handlu
Kartuska 5
503
Kierownik Referatu Handlu - Barbara Starkiewicz
58 526 8090
 
Kartuska 5
504
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jarmarki, place handlowe w okresie Wszystkich Świętych, lokalizacje kasyn
58 526 8094
 
Kartuska 5
503
Umowy na reklamę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 526 8091
 
Kartuska 5
504
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 526 8092
58 526 8093
58 526 8095
 
Referat Mobilności Aktywnej
3 Maja 9
033B
Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej - Remigiusz Kitliński
58 526 8081
 
3 Maja 9
033B
Koordynator Projektu Central Meetbike - Grzegorz Krajewski
58 526 8088
 
3 Maja 9
033B
Koordynator Projektu CIVITAS PLUS MIMOSA - Małgorzata Ratkowska
58 526 8082
 
3 Maja 9
033B
Pracownicy Referatu
58 526 8083
58 526 8084
58 526 8085
58 526 8086
58 526 8087
 
 
 
Referat Wymiaru Opłat Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
 
 
Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 16
 
Kierownik Referatu Wymiaru Opłat Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - Lidia Miszczuk
58 558 95 12
 
 
 
Referat Logistyki i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 
 
Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 7
 
p.o. Kierownik Referatu Logistyki i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - Barbara Dziubich
58 558 95 11
 
Partyzantów 36 bud. D
 
Gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości i porządku w mieście, sprawozdawczość z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
 
Nowe Ogrody 8/12
118
Samodzielne stanowisko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki - Joanna Tobolewicz
58 323 6181
 
metryczka publikacji