BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Finansowy

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: wf@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
267
Dyrektor Wydziału - Agnieszka Trojanowska
Sekretariat
58 323 6267
58 323 6567
273
Z-ca  Dyrektora -  Krystyna Czajkowska
58 323 6273
 
Referat Dochodów Podatkowych
241
 
Kierownik Referatu - Sylwia Czarniecka
58 323 6241  
231
Opłata skarbowa, podział wyciągów bankowych.
58 323 6231
58 323 6531
 
235
Opłata miejscowa, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości osoby prawne, wydawanie zaświadczeń podatkowych, podatek rolny i leśny - ewidencja księgowa i windykacja należności.
58 323 6235
58 323 6535
 
241
Podatek od nieruchomości osoby prawne- ewidencja księgowa i windykacja należności.
58 323 6281  
263
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - nazwiska na litery:
A, E, F, G, J, L, N, Sz, T, Ż
- ewidencja księgowa i windykacja należności.
58 323 6263
58 323 6563
58 323 6618
 
264
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - nazwiska na litery:
C, D,Ko-Kr,Ku,Ra-Ro,Wa-Wo - ewidencja księgowa i windykacja należności.
58 323 6264
58 323 6543
 
260
Rachunkowość podatku od nieruchomości od osób fizycznych, nazwiska na litery: B, Ka-Kh, Kj-Kł, Kn, M, RÓ-RŻ, S, V, Z.
58 323 6260
58 323 6560
 
261
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - nazwiska na litery:
Ć, I, E, H, Ki, Ks-Kt, Kw-Kż, Ł, O, P, Sa-Sy, O, Q, Wó-Wż, X, Y, Ź - ewidencja księgowa i windykacja należności.
58 323 6261
58 323 6561
 
Refertat Dochodów Budżetowych
37
 
Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych - Justyna Gdaniec
58 323 6037  
Pozostałe dochody niepodatkowe, sprawozdawczość budżetowa Gminy.
58 323 6087  
133
 

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i przekształcenie osoby fizyczne -nazwiska na litery: E, G, L, N, S, U, V ORAZ OPŁATA Z TYTUŁU DZIERŻAWY MIEJSC POD REKLAMĘ  - ewidencja księgowa  i windykacja należności.

58 323 61 33

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntu, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - ewidencja księgowa i windykacja należności.

Dzierżawa gruntu, bezumowne zajęcia gruntu, opłata adiacencka, zwrot dotacji, opłata za wynajem pomieszczeń UM. - ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 61 83

 
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i przekształcenie - osoby prawne,  użytkowanie, trwały zarząd, opłata planistyczna, służebność gruntowa, zamiana, aport - ewidencja księgowa  i windykacja należności Gminy. 58 323 61 83  
153 a
 
Obsługa wyciągów bankowych rachunków prowadzonych w referacie.

58 323 6082

 

 

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,  opłata za usuwanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów oraz koszty przejęcia pojazdu na własność powiatu, zwroty kosztów procesu - ewidencja księgowa  i windykacja należności.

58 323 6198

 
Opłata za wydanie prawa jazdy, opłaty za rejestrację pojazdów, zezwoleń TAXI, opłata dodatkowa za ślub poza USC, wpłaty z tytułu karty wędkarskiej, opłat geodezyjnych - ewidencja księgowa  i windykacja należności. 58 323 61 34  
134
 
 
 

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu od osoby fizyczne nazwiska na  literę: I, M, P, W, Y, Z oraz opłata z tytułu dzierżawy miejsc pod reklamę - ewidencja księgowa  i windykacja należności.

58 323 65 18  
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na raty, wykup gruntu na raty, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, zwrot bonifikaty, wycinki drzew - ewidencja księgowa i windykacja należności.

 

58 323 61 34  

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i przekształcenie - osoby fizyczne nazwiska na  literę: H, K, Ł, O -  ewidencja księgowa  i windykacja należności.

58 323 61 34  
38
 
 
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i przekształcenie - osoby fizyczne nazwiska  na literę:  J, R, Ś, T - ewidencja księgowa  i windykacja należności. 58 323 6038  

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i przekształcenie- osoby fizyczne nazwiska na literę: A, B, C, Ć, D, F, Q, Ź, Ż . Wpłaty z tytułu kar administracyjnych i porządkowych - ewidencja księgowa  i windykacja należności.

58 323 6587  
148

Dochody związane z nieruchomościami Skarbu Państwa,  w tym z tyt.: opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych, osób prawnych, trwałego zarządu, dzierżawy gruntu, najmu, opłata za udostępnienie danych adresowych, za wydanie duplikatów ogólnopolskiej karty dużej rodziny.

58 323 6148

58 323 6508

 
Referat Wydatków Budżetowych
243
Kierownik Referatu Wydatków Budżetowych - Emilia Fierka
58 323 6564  
265
Obsługa kasy
58 323 6265  
242
Likwidatura faktur.

58 323 6242

58 323 6542

58 323 6692

 
243
Przelewy, wyciągi bankowe.
58 323 6243  
244
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, księgowanie dokumentów,  wydruki, zaangażowanie wydatków budżetowych, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, niepodjęte wynagrodzenia, sporządzanie sprawozdań dotyczących wydatków budżetowych.
58 323 6244
58 323 6544
58 323 6554
 
244 A
Ewidencja stanu magazynu, ryczałty samochodowe, delegacje krajowe i zagraniczne, rozliczanie zaliczek, obsługa finansowa otrzymanych środków pomocowych, obsługa finansowa rachunku depozytowego, ZFŚS, wypłaty wadium.
58 323 6254
58 323 6545
 
Referat Księgowości Majątkowej i Dotacji
122
Kierownik Referatu - Irena Cur
58 323 6122  
122
Obsługa finansowo-księgowa realizowanych inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, ewidencja finansowego majątku trwałego Urzędu Miejskiego (akcje i udziały), sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
58 323 6467  
121

Obsługa finansowo-księgowa realizowanych inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja płatności z tytułu nabycia długotermionowych aktywów finansowych (akcje i udziały) oraz z tytułu nabycia środków trwałych, sporządzanie cząstkowych rejestrów zakupu środków trwałych, zbiorczych harmonogramów wydatków, sprawozdań budżetowych. Ewidencja gruntów Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa, ewidencja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Miasta.         

58 323 6121

58 323 6178

 
120
Ewidencja finansowego i rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miejskiego, rozliczanie okresowej inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, obsługa finansowo-księgowa przekazywanych dotacji, ich rozliczanie, sporządzanie sprawozdań budżetowych dot. dotacji bieżących.

58 323 6520

58 323 6120

 
 
Referat Podatku VAT
   
220 Kierownik Referatu - Agnieszka Kalkowska
58 323 6220  
220 Rozliczanie podatku VAT.

58 323 6590

 
219

- Prowadzenie ewidencji księgowej rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Skarbowym;

- Weryfikacja cząstkowych deklaracji VAT, cząstkowych rejestrów sprzedaży i zakupu;

- Sporządzanie zbiorczych rejestrów zakupu i sprzedaży

- Sporządzanie i wysyłanie zbiorczej deklaracji VAT-7  Gminy Miasta Gdańska;

- Sporządzanie informacji podsumowującej  VAT-UE, VAT-27, zawiadomienia VAT-ZD;

- Generowanie i wysyłanie do Ministerstwa Finansów pliku JPK_VAT Gminy Miasta Gdańska.

58 323 6219

58 323 6299

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

 

 
233

Kierownik - Iwona Góralewska

58 323 6233  

233

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby prawne - ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 6533

 

232

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 6562

 

232

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gdańskie Nieruchomości, Skarb Państwa - ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 6532

 
232

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wspólnoty Mieszkaniowe, Administratorzy- Zarządcy, Zarządy Wspólnot, Rodzinne Ogrody Działkowe, Jednostki Samorządowe, SM, Banki - ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 6668

58 323 6232

 
232


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne - nazwiska na litery: A-F, I, M oraz Ś, Z- ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 6532

 
232

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne - nazwiska na litery: G,H,K,L oraz Y, V, X- ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 6632

 
232

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne - nazwiska na litery: przedział Ł-P oraz T- ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 6522

 
232

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne - nazwiska na literę J, S- ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 6669

 
232

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne - nazwiska na litery: R, W, Ż- ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 6562

 

 

metryczka publikacji