Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Wymiaru Podatków

Kierownik: Aleksandra Kowalik
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 248
tel.: +48 58 323 62 48
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

 • dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, w tym dokonywanie przypisów i odpisów ww. podatków,
 • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie ww. podatków,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ww. podatków,
 • w tym wydawanie decyzji,
 • prowadzenie rejestrów wymiarowych, w tym rejestrów ulg i zwolnień,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ww. podatków oraz opłat lokalnych i opłaty skarbowej, w tym wydawanie decyzji,
 • zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie ww. podatków i opłat,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty skarbowej,
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz wydawanie postanowień w sprawach ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących w całości dochody Miasta,
 • wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty miejscowej, targowej i skarbowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:

- ustalania stawek podatków i opłat lokalnych,
- zwolnień w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- inkasa opłat lokalnych i opłaty skarbowej
- wzorów informacji i deklaracji: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną z zakresu działania Referatu, w tym sporządzanie bieżących sprawozdań dotyczących udzielanej pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez Referat, w tym o udzielonej pomocy publicznej, o powierzchni gruntów gospodarstw rolnych,
 • sporządzanie zbiorczej informacji dotyczącej skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień do sprawozdania Rb-27S,
 • planowanie dochodów z tytułu ww. podatków i opłat oraz analiza ich wykonania,
 • przygotowywanie wniosków o przyznanie rekompensaty za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,
 • analizowanie i ustosunkowywanie się do odwołań z zakresu podatków i opłat lokalnych pozostających we właściwości Referatu oraz przekazywanie spraw do właściwego organu.
metryczka publikacji